ประกาศ รับข้อเสนอโครงการ "ชุดโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายภาคีผ่านการวิจัยการท่องเที่ยวระดับปริญญาโท" โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
  ประกาศ รับข้อเสนอโครงการ "ชุดโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายภาคีผ่านการวิจัยการท่องเที่ยวระดับปริญญาโท" โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการและประวัติคณะผู้ร่วมวิจัยมายัง ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย
เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวไทย สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวไทย เลขที่ 31 อาคารพญาไทบิวดิ้ง ห้อง 611 ถนนพญาไท
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2248-1225-6 โทรสาร 0-2248-1524 ภายในวันที่ 31
มีนาคม 2552

แหล่งที่มา (Source/URL): http://www.trf.or.th/PR/cat.asp?Id=1
 
ชื่อไฟล์ : 43255211311.pdf
Download now
ปิด