พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พ.ศ. ๒๕๓๗
  งานด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่นับวันจะยิ่งมีบทบาทและทวีความสำคัญมากขึ้นในระบบเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ และในภาวะการค้าเสรีของโลกเช่นปัจจุบัน การ แข่งขันและการกีดกันทางการค้าทวีความรุนแรงมากขึ้น ประเทศมหาอำนาจได้นำเรื่องทรัพย์สินทางปัญญามาเป็นเครื่องต่อรองในเวทีการค้าโลก กระทรวงพาณิชย์จึงเล็งเห็นความสำคัญและจำเป็นในการรวบรวมงานที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญามารวมอยู่ด้วยกัน โดยได้นำงานด้านสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ และงานลิขสิทธิ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ มารวมกันในหน่วยงานเดียวกัน คือ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งเป็นหน่วยงานใหม่ของกระทรวงพาณิชย์

ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : เว็บไซต์กรมทรัพย์สินทางปัญญา

แหล่งที่มา (Source/URL): http://www.ipthailand.org/ipthailand/index.php?lang=th
 
ชื่อไฟล์ : 232255215525.doc
Download now
ปิด