บัณฑิตวิทยาลัยเปิดรับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม - 23 กุมภาพันธ์ 2552
  บัณฑิตวิทยาลัยเปิดรับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม - 23 กุมภาพันธ์ 2552

คุณสมบัติ
1. เป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2. ได้รับอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์จากบัณฑิตวิทยาลัย

เอกสารประกอบการสมัคร
1. ใบสมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยฯ (บว.56)
2. แบบเสนอโครงการวิจัย ขั้นตอนและวิธีดำเนินการวิจัย (ฉบับย่อ)
3. ประกาศอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์
4. โครงร่างย่อวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (บว.51)
5. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาพร้อมรับรองสำเนา

* สำหรับนักศึกษาที่ทำวิทยานิพนธ์ด้านการทดลอง หรือสร้างเครื่องต้นแบบจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษรายละเอียดดังเอกสารแนบ 
ชื่อไฟล์ : 52255214343.pdf
Download now
ปิด