การร่วมสนับสนุนทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทปี 2552
  ตามที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว. ได้สนับสนุนทุนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี TRF-MAG Window II โดยในปี 2552 ทาง สกว. จะสนับสนุนจำนวน 100 ทุนและจะเปิดรับสมัครภายในเว็บไซต์ www.trfmag.org ภายในวันที่ 5 มีนาคม 2552 รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ


 
ชื่อไฟล์ : 1811255191140.pdf
Download now
ปิด