บรรณานุกรมรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ 2551 ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ภายใต้สภาวิจัยแห่งชาติ
  ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย ในสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ภายใต้สภาวิจัยแห่งชาติ ซึ่งเป็นศูนย์กลางของประเทศในการรวบรวมรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ไทย ได้จัดทำบรรณานุกรมรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์แบบ eBook เผยแพร่ เพื่อกระจายการเข้าถึงการมีองค์ความรู้งานวิจัยของประเทศ สืบค้นได้ง่าย รวดเร็ว มั่นใจในการเข้าถึงข้อมูลทั้งหมด สืบค้นงานวิจัยได้จากคอมพิวเตอร์ของตนเองอย่างละเอียดโดยไม่ต้องติดต่อเข้าระบบงานฐานข้อมูล

บรรณานุกรมรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ 2551 ถูกจัดทำและเผยแพร่ตามรอบปีงบประมาณ ครอบคลุมตัวเล่มรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ที่อ้างอิงในห้องสมุดงานวิจัย 182,820 ระเบียน เรียงบรรณานุกรมภายใต้แต่ละคำค้น จัดเรียงคำค้นตามลำดับอักษร รวมคำค้นทั้งหมด 172,545 ชื่อ จัดทำ eBook ไว้แบบ pdf และ XML รวมบรรณานุกรมเล่มทั้งหมด 24,372 หน้า แบ่งเป็น 35 เล่ม

สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ http://www.riclib.nrct.go.th/download511/homepage.htm


ปิด