ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นศ และมหาบัณฑิตทุกท่านสำหรับงาน Congratulations
  งาน Congratulations ประจำปีการศึกษา 2550 ที่ผ่านมา สามารถสำเร็จลุล่วงผ่านไปได้ด้วยดี ตามวัตถุประสงค์ของคณะกรรมการจัดการได้นั้นเป็นเพราะ ความร่วมมือของทุกฝ่าย

คณะกรรมการจัดงานจึงขอขอบคุณคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นศ และมหาบัณฑิตทุกท่าน


ปิด