สกว.เปิดบริการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Library)
  สกว.เปิดบริการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Library) สำหรับสืบค้นงานวิจัยแบบออนไลน์พร้อม Download ข้อมูลงานวิจัยฉบับเต็มของสกว.

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://elibrary.trf.or.th/


ปิด