โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ตอนที่ 2 ประเภทของยาเสพติด
  ประเภทของยาเสพติด

ยาเสพติด แบ่งได้หลายรูปแบบ ตามลักษณะต่าง ๆ ดังนี้

๑. แบ่งตามแหล่งที่เกิด ซึ่งจะแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ
๑.๑ ยาเสพติดธรรมชาติ (Natural Drugs)
๑.๒ ยาเสพติดสังเคราะห์ (Synthetic Drugs)

๒. แบ่งตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.๒๕๒๒ ซึ่งจะแบ่งออกเป็น ๕ ประเภท คือ
๒.๑ ยาเสพติดให้โทษ ประเภทที่ ๑
๒.๒ ยาเสพติดให้โทษ ประเภทที่ ๒
๒.๓ ยาเสพติดให้โทษ ประเภทที่ ๓
๒.๔ ยาเสพติดให้โทษ ประเภทที่ ๔
๒.๕ ยาเสพติดให้โทษประเภทที่ ๕

๓. แบ่งตามการออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ซึ่งแบ่งออกเป็น ๔ ประเภท คือ
๓.๑ ยาเสพติดประเภทกดประสาท
๓.๒ ยาเสพติดประเภทกระตุ้นประสาท
๓.๓ ยาเสพติดประเภทหลอนประสาท
๓.๔ ยาเสพติดประเภทออกฤทธิ์ผสมผสาน


๔. แบ่งตามองค์การอนามัยโลก ซึ่งแบ่งออกได้เป็น ๙ ประเภท คือ
๔.๑ ประเภทฝิ่น หรือ มอร์ฟีน รวมทั้งยาที่มีฤทธิ์คล้ายมอร์ฟีน
๔.๒ ประเภทยาปิทูเรท รวมทั้งยาที่มีฤทธิ์ทำนองเดียวกัน
๔.๓ ประเภทแอลกอฮอล
๔.๔ ประเภทแอมเฟตามีน
๔.๕ ประเภทโคเคน
๔.๖ ประเภทกัญชา
๔.๗ ประเภทใบกระท่อม
๔.๘ ประเภทหลอนประสาท
๔.๙ ประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจาก ๘ ประเภทข้างต้น ได้แก่ สารระเหยต่าง ๆ

ดูราละเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟล์ที่แนบมา

ที่มา :

http://www.defence.thaigov.net/inform/drug.htm


http://www.bangkokhealth.com/drugs_htdoc/drugs_health_detail.asp?Number=9300

http://region2.prd.go.th/drug/a6.htm

http://members.tripod.com/nook01/ 
ชื่อไฟล์ : 109255116075.doc
Download now
ปิด