โครงการเสริมสร้างบุคลิกภาพ ตอนที่ 2 ความหมายของการพัฒนาบุคลิกภาพ
  ความหมายของการพัฒนาบุคลิกภาพ

: วิธีการเปลี่ยนแปลงให้มีบุคลิกภาพที่ดีขึ้นและดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างเป็นสุข มีความมั่นใจ มีพลังในการทำงาน มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีและมีทัศนคติที่ดีต่อการเปลี่ยนแปลงนั้น


สิ่งที่ทำให้บุคลิกต่างกัน

1. เกิดจากพันธุกรรม (Heredity)

2. เกิดจากสิ่งแวดล้อม (Environment)

3. การเจ็บป่วยและพิการทางร่างกาย

4. ประสบการณ์ที่ประทับใจในอดีต

5. สิ่งที่ได้รับการหล่อหลอมจากครอบครัว

6. ฐานะความเป็นอยู่

7. ขนบธรรมเนียมประเพณี


ที่มาของข้อมูล :

http://amath.igetweb.com/index.php?mo=3&art=131970

http://www.tice.ac.th/Online/Online2-2549/bussiness/nantapon/n7.htm

www.mut.ac.th/~sohu2003/point/sohu0027/sohu0027.2.ppt

www.justonecity.com/just/003_Training/002_TrainingOther/support/download/01%20My/07.ppsปิด