ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง การแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในต่างประเทศ
  ขอเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง การแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในต่างประเทศ วิทยากรโดย ดร.อภิรักษ์ ปรีชญสมบูรณ์ และดร.ชูชาติ หฤไชยะศักดิ์ ในวันศุกร์ ที่ 29 สิงหาคม 2551 เวลา 13.00 -16.00 น. ห้องประชุมประดู่แดง ชั้น 6 อาคารนวมินทรราชินี


ปิด