ขอเชิญเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการ NCIT 2008 ครั้งที่ 2 6-7 พ.ย. 2551 ลงทะเบียนฟรี รับจำนวนจำกัด
  ขอเชิญ อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนใจ
ร่วมส่งผลงานวิจัย และเข้าร่วมการประชุมวิชาการ NCIT 2008 ครั้งที่ 2 (The 2rd National Conference on Information Technology 2008)
โดยในปีนี้ มหาวิทยาลัยรังสิตได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัด ระหว่างวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2551 ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอรจู์น กรุงเทพฯ
http://www.ncit2008.info

ส่งบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ภายใน: 31 สิงหาคม 2551
แจ้งผลการคัดเลือกบทความวิจัย: 22 กันยายน 2551
ส่งบทความวิจัยที่พร้อมตีพิมพ์และลงทะเบียนล่วงหน้าภายใน: 17 ตุลาคม 2551

ค่าลงทะเบียนตามปกติ
ภายใน 17 ตุลาคม 2551 หลังจาก 17 ตุลาคม 2551
- ผู้แต่ง และผู้สนใจทั่วไป 2,000 บาท 2,500 บาท
- นักศึกษา 1,000 บาท 1,500 บาท

หากท่านใดสนใจ โปรดติดต่อ ดร.ณัฐวี อุตกฤษฏ์ 0-2913-2500 ต่อ 2706
จะได้รับการยกเว้นค่าสมัคร (ด่วน กรณียกเว้นค่าสมัครรับจำนวนจำกัด)


ปิด