การประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการลดช่องว่างดิจิตอล 8 มหาวิทยาลัย
  การประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการลดช่องว่างดิจิตอล 8 มหาวิทยาลัย

วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2551 เวลา 10.00-12.00 น ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 6 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารนวมิทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

มหาวิทยาลัยที่สามารถมาเข้าร่วมประชุมได้
1. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
2. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
3. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

หมายเหตุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้ส่งเอกสารสรุปโครงการลดช่องว่างดิจิตอลเพื่อใช้ประกอบการประชุม


มหาวิทยาลัยที่เหลือไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดภารกิจ


โดยมีสาระสำคัญของผลการดำเนินงานแต่ละมหาวิทยาลัยดังเอกสารที่แนบและสามารถดูภาพถ่ายการประชุมโครงการ I See U ได้ที่รวมภาพถ่ายกิจกรรมประจำปี 2551 ที่หัวข้อ ประชุมโครงการ I See U เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2551

 
ชื่อไฟล์ : 246255194833.pdf
Download now
ปิด