ขอเชิญเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ งาน CESSE 2008 : "International Conference on Computer, Electrical, and Systems Science, and Engineering"
  ขอเชิญเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ งาน CESSE 2008 : "International Conference on Computer, Electrical, and Systems Science, and Engineering" , SINGAPORE ระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม 2551
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.waset.org/singapore08/


ปิด