ขอเชิญเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ งาน IWA DIPCON 2008
  ขอเชิญเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ งาน IWA DIPCON 2008 ระหว่างวันที่ 25-29 สิงหาคม 2551 จังหวัดขอนแก่น
รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ http://www.envicenter.com/iwa2008/web/index.php


ปิด