ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการ "ค่ายนักประดิษฐ์รุ่นใหม่" ประจำปี 2552
  ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการ"ค่ายนักประดิษฐ์รุ่นใหม่" ประจำปี 2552 โดยทางสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นหน่วยงานกลางในการจัดงาน “วันนักประดิษฐ์” ขึ้น เพื่อดำเนินการส่งเสริมการคิดค้น และประดิษฐ์สิ่งที่เป็นประโยชน์ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อันนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงของประเทศ โดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐบาลและเอกชน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้มีความคิดริเริ่มในการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ ๆ โดยนำความรู้ และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่าที่จะนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบัน ได้อย่างเหมาะสม อันจะนำไปสู่การสร้างนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ที่มีคุณภาพให้มีจำนวนมากขึ้นเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ
2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและประสานประโยชน์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐบาลและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์ ตลอดจนการรวมพลังของเยาวชน และนักประดิษฐ์ของประเทศ
3. เพื่อสนับสนุนและให้กำลังใจแก่นักประดิษฐ์ระดับเยาวชนทั่วไปในอันที่จะแสดงความรู้ ความสามารถต่อสาธารณชน เพื่อจะได้ทำการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศให้มากขึ้น

กลุ่มเป้าหมาย

- นักเรียน นักศึกษา
- หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษาต่าง ๆ

ระยะเวลาการรับสมัครและการจัดงาน

เริ่มส่งใบสมัครพร้อมใบเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นได้ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2551 ในเวลาราชการ ณ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ( วช. ) ส่วนวิจัยเกียรติคุณ (ชั้น 4)

รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบหรือที่เว็บไซต์http://www.nrct.net/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=2845


 
ชื่อไฟล์ : 174255190815.pdf
Download now
ปิด