การรับสมัครขอรับทุนส่งเสริมงานวิจัยของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 8
  เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง การให้ทุนส่งเสริมงานวิจัยของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๔๗ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงประกาศรับสมัครให้ผู้สนใจขอรับทุนส่งเสริมงานวิจัย เพื่อทำโครงงานวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์สำหรับนักศึกษาของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำภาคการศึกษา ที่ ๑/๒๕๕๑

ทั้งนี้คณะเทคโนโลยีสารสนเทศจะรับใบสมัครขอรับทุน และพิจารณาใบสมัครขอรับทุน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๑

นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครได้ web site คณะฯ ที่แบบฟอร์มต่าง ๆ ในส่วนของงานวิจัยปิด