ขอเชิญเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ งาน CSE 2008 : "International Conference on Computer Science and Engineering"
  ขอเชิญเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ งาน CSE 2008 ครั้งที่ 5 ในวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2551 กรุงเทพมหานคร

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.waset.org/cse08/


ปิด