ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรังศี เดชเจริญ ประธานกรรมการส่งเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) แจ้งข่าวมายังประชาสัมพันธ์ว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้จัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการเป็นนักวิจัยมากขึ้น ด้วยการให้ทุนนักวิจัยทั่วไปเป็นประจำทุกปี และเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของการพัฒนาบุคลากรตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัยขอเชิญชวนอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของของมหาวิทยาลัยเสนอโครงการวิจัย เพื่อรับทุนสนับสนุนนักวิจัยทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2551 ผู้สนใจสมัครขอรับทุนจะต้องดำเนินการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบ ว1 – ท จำนวน 3 ชุด ผ่านหน่วยงานต้นสังกัดแล้วส่งมาที่สำนักงานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายในวันที่ 30 เมษายน 2551 สามารถดาว์นโหลดเอกสาร และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Http://www.research.kmitnb.ac.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัย สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. โทรศัพท์. 0-2913-2500-20 ต่อ 1510-1512


ปิด