โครงการ การสนับสนุนการเรียนการสอน และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้โรงเรียนในโครงการ “ โรงเรียน I see U มติชน 30 ปี”
  ความคืบหน้าโครงการ การสนับสนุนการเรียนการสอน และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้โรงเรียนในโครงการ “ โรงเรียน I see U มติชน 30 ปี”
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดำเนินการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Windows XP ดังเอกสารแนบ โดยได้ดำเนินการติดต่อประสานงานกับโรงเรียนในเครือข่าย เพื่อกำหนดวันดำเนินการต่อไป


 
ชื่อไฟล์ : 132255111560.pdf
Download now
ปิด