ขอเชิญเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ งาน JCSSE 2008
  ขอเชิญเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ งาน JCSSE 2008 ครั้งที่ 5 ในวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2551 จังหวัดกาญจนบุรี

อ่านรายละเอียดได้ที่ http://www.jcsse.org/index.php


ปิด