ขอเชิญเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ งาน ECTI-CON 2008
  ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมส่งผลงานวิจัย เพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ ECTI-CON 2008 ในวันที่ 14-17 พฤษภาคม 2551 ณ จังหวัดกระบี่

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย หรือที่www.ecticon2008.org


 
ชื่อไฟล์ : 171255111210.pdf
Download now
ปิด