ขอเชิญฟัง และ/หรือ ช่วยกระจายข่าวการบรรยายคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต 68 เรื่อง จาก 15 ประเทศ ฟรี
 
เรื่อง ขอเชิญฟัง และ/หรือ ช่วยกระจายข่าวการบรรยายคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต 68 เรื่อง จาก 15 ประเทศ ฟรี
เรียน ท่านผู้สนใจ

สิ่งที่ส่งมาด้วย Tentative Program of Forth International Conference on eLearning for Knowledge-
Based Society and the 24th South East Asia Regional Computer Conference
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมกับ South East Asia Regional Computer Confederation และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะจัดสัมมนาเรื่องอีเลิร์นนิ่ง (eLearning) และ เรื่องอีทุกอย่าง (eEverything) ณ ห้องจูปิเตอร์ 11-13 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ในวันที่ 18 และ 19 พฤศจิกายน 2550 มีบทความน่าสนใจ 68 บทความ จาก 15 ประเทศ
จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญสื่อมวลชนและท่านผู้สนใจทุกท่านลงทะเบียนจองที่นั่งเข้าร่วมสัมมนาที่ www.eLearning07.com หรือ www.SEARCC07.com หรือโทรสาร 0-2723-2927-8 ภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2550
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2723-2925-6 และ อีเมล์ charm@ksc.au.edu หรือโทรศัพท์ 081-621-4526 ศ.ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการจัดสัมมนา
หวังว่าจะได้รับความร่วมมือเข้าร่วมสัมมนา และ/หรือ ช่วยกระจายข่าวโดยประกาศให้ผู้สนใจทราบด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
(ศ.ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน)
ประธานกรรมการจัดสัมมนา eLearning07 และ SEARCC07
โทร. 081-621-4526
ฝ่ายเลขานุการ
นางสาวศุภกัญญา แพนดี และ นางสาวธิดารัตน์ พงษ์วชิรินทร์
โทรศัพท์ 0-2723-2925-6
โทรสาร 0-2723-2927


 
ชื่อไฟล์ : 611255015210.pdf
Download now
ปิด