ขอเชิญร่วมงานโครงการอบรมออกแบบวิดีโอเกม
  เรื่อง ขอเชิญร่วมงานโครงการอบรมออกแบบวิดีโอเกม

เรียน อาจารย์และนักศึกษาทุกท่าน

สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.) ได้จัดโครงการอบรมการออกแบบวิดีโอเกม สำหรับ นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป โดยความร่วมมือกับสถานเอกอัคราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เชิญวิทยากรที่มีความสามารถจากประเทศฝรั่งเศส ซึ่งโครงการนี้เน้นเนื้อหาการให้แนวคิดในการสร้างเกมวิดีทัศน์ เพื่อเสริมทักษะ ความชำนาญด้านคอมพิวเตอร์ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาทักษะความสามารถ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเรียน การศึกษา และการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต

ทางอุทยานการเรียนรู้มีความยินดีอย่างยิ่งเรียนเชิญท่านอาจารย์และนักศึกษาในสถาบันของท่านเข้าร่วมงาน ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 19 กรกฎาคม 2550 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) ณ อุทยานการเรียนรู้ อาคารเซ็นทรัลเวิลด์ พลาซ่า (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ คุณ ศักดิ์ศรี บุญยรักษ์โยธิน โทรศัพท์ 02-257-4300 ต่อ 433 อีเมล์ saksri@tkpark.or.th ก่อนวันที่ 12 กรกฎาคม 2550

รายละเอียดการอบรม
วันที่ 17 กรกฎาคม 2550
การสร้างสรรค์และออกแบบวิดีโอเกม : สำหรับนักศึกษา นักออกแบบ และผู้สนใจ

10.15 น. - 12.00 น. ผลงานและแนวทางการออกแบบเกมในประเทศฝรั่งเศส
13.30 น. - 15.00 น. แนะนำ หลักสูตรการเรียนการสอนและชมผลงานของนักศึกษา
ของสถาบัน Supinfogame และสถาบัน Supinfocom
ภาพรวมของการเรียนการสอนด้านการออกแบบในประเทศฝรั่งเศส
15:15 น. - 17:00 น. การออกแบบตัวละครในเกม ( Character Design)

วันที่ 18 กรกฎาคม 2550
คุณลักษณะของการเป็นนักออกแบบสร้างสรรค์เกมที่ดี : สำหรับนักศึกษาและนักออกแบบเกม

10 .15 น. - 12 .00 น. วิเคราะห์ความแตกต่างของวิดีโอเกมประเภทต่างๆ
และการสร้างสรรค์ตามลักษณะเฉพาะของเกมประเภทนั้นๆ
13 .30 น. - 15.00 น. ฝึกหัดสร้างเกมตามโจทย์ที่กำหนด โดยพัฒนาจาก คุณสมบัติเฉพาะของเกมนั้นๆ
15.15 น. - 17.00 น. ผู้เข้าร่วมอบรมนำเสนอผลงานที่สร้างสรรค์พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากวิทยากร

วันที่ 19 - 21 กรกฎาคม 2550
เยี่ยมชมสตูดิโอผู้ผลิตเกมวิดีโอและสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่มีการเรียนการสอนด้านการออกแบบเกม เพื่อถ่ายทอดความรู้ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการออกแบบสร้างสรรค์วิดีโอเกมระหว่างอาจารย์ นักศึกษาไทยและวิทยากร




ปิด