การเสนอผลงานวิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ ประจำปี 2550
  การเสนอผลงานวิจัย/พัฒนา และสิ่งประดิษฐ์ เพื่อขอรับรางวัลนวัตกรรมเทคโนโลยี ประจำปี 2550 โดยคณะกรรมการฯ ได้กำหนดให้เสนอผลงาน ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2550 รายละเอียดเพิ่มเติม ตามเอกสารแนบ 
ชื่อไฟล์ : 947.pdf
Download now
ปิด