ขอขอบคุณนักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะผู้บริหาร ที่มาร่วมงานและช่วยเหลืองานสานสัมพันธ์ IT จนสำเร็จด้วยดี
  คณะกรรมการจัดงานสานสัมพันธ์ IT

ขอขอบคุณนักศึกษาปริญญาโทชั้นปีที่ 1 และ 2 ทุกสาขา
ขอขอบคุณอาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะผู้บริหาร
ที่ได้มาร่วมงานสานสัมพันธ์ IT
ได้ร่วมมือ ร่วมแรง และร่วมใจ ในการจัดงานสานสัมพันธ์ IT จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

(ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยสำหรับข้อผิดพลาดบางประการที่เกิดขึ้นขณะจัดงานสานสัมพันธ์ IT
ซึ่งในส่วนข้อผิดพลาดต่าง ๆ ทุกประการที่เกิดขึ้นทางคณะกรรมการจัดงานสานสัมพันธ์ IT จะขอนำไปพิจารณาปรับปรุงต่อไปให้ดีขึ้นไป)
ปิด