ขอเชิญนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ทุกสาขา ทุกชั้นปีเข้าร่วมโครงการสานสัมพันธ์ IT
  ขอเชิญบุคลากร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วม

โครงการสานสัมพันธ์ IT
วันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2550
ณ ชั้น 3 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศทุกสาขา (ชั้นปีที่ 2 และ นศ.ชั้นปีที่ 1)

กำหนดการ
17.30-18.00 ลงทะเบียนและรับอาหารว่าง
18.00-18.15 คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศกล่าวต้อนรับ
18.15-18.30 นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นปีที่ 2 ทุกสาขากล่าวต้อนรับ
18.30-19.45 กิจกรรมสานสัมพันธ์
19.45-20.30 รับประทานอาหารค่ำปิด