สรุปสารสำคัญจากการปัจฉิมนิเทศ
  ครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะทคโนโลยีสารสนเทศ
วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2550 ณ ห้อง 4A06 อาคารนวมินทร์ ฯ
โดย ดร. กำจร เชาวน์รัตน์ เรื่อง "การทำงานให้มีความสุขและประสบความสำเร็จ"

สาระสำคัญโดยสรุปมีดังนี้
1.การทำงานใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นงานที่ตรงกับความรู้ความสามารถหรือไม่ก็ตาม เราจะต้องตั้งใจทำงานให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้
2. หลักการปฏิบัติงานกับผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน หรือผู้ใต้บังคับบัญชา เราจะต้องอ่อนน้อมถ่อมตัวเสมอ
3. เมื่อทำงานไปได้ระยะหนึ่ง (ประมาณ 1 ปี) ต้องวิเคราะห์ตนเองว่าที่ผ่านมาเราได้รับการเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง หรือเงินเดือนหรือไม่ ถ้าได้เป็นเพราะอะไร และไม่ได้เป็นเพราะอะไร เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงตนเองต่อไป
4.หากได้รับเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง ต้องรู้จักวิะบริหารงานและบริหารคน โดยเฉพาะการบริหารคนต้องเข้าใจจิตใจของแต่ละคนให้มากที่สุด
5. เทคนิคการทำงานให้ประสบความสำเร็จ ให้ดูจากประสบการณ์ของผู้ที่ประสบความสำเร็จมาก่อน เพื่อการพิจารณาปรับใช้ให้เหมาะกับเรา
6. พึงระวังคนคิดไม่ซื่อ และไม่ยุ่งเกี่ยวกับการฉ้อโกงประเภทต่าง ๆ
7. ต้องมีกัลยานมิตรที่เป็นทั้งข้าราชการ นักการทนาคาร นักการเมือง นักกฏหมาย เพื่อที่จะได้ขอคำแนะนำหรือความช่วยเหลือในการประกอบกิจการใด ๆ
8.เมื่อได้งานให้รู้จักการเก็บออม ดังคำกล่าวที่ว่า "การหาเงินนั้นยากแต่การรักษาเงินยากยิ่งกว่า"


ปิด