คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 

 • เปิดรับสมัครนักศึกษา 1/2562
 • Cybersecurity Research
 • ตารางเรียน ภาคเรียน 2/2561
 • NCCIT2019-IC2IT2019
 • TCI
 • การปรับปรุงหลักสูตร DN 1/2562
 • How to
 • PhD
 • ลดการใช้ถุงพลาสติก
 • รณรงค์แยกขยะ
 • ป้องกันอัคคีภัย
 • AIS Research Division
 • Information technology in business
 • DNS Group
 • อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและคณะ
QA News ชุมชนเรียนรู้ของครูเพื่อศิษย์ วันที่ 11  มี.ค. 57 เวลา 18:19
QA News enGauge 21st Century Skills วันที่ 21  ก.พ. 57 เวลา 07:45
QA News ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส่วนงาน วันที่ 4  ก.ย. 56 เวลา 10:56
QA NEWS อุดมศึกษาไทยสู่ประชาคมอาเซียน วันที่ 21  ส.ค. 56 เวลา 09:20
ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมประชุม นำเสนอผลงาน หรือส่งผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพการศึกษาใน “การประ วันที่ 2  ส.ค. 56 เวลา 15:44
QA NEWS แผนการจัดทำรายงานประเมินตนเอง และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มจพ. ปีการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 - 31 พฤษภาคม 2557) วันที่ 1  ส.ค. 56 เวลา 16:16
QA NEWS ทิศทางการประเมินคุณภาพรอบสี่ วันที่ 1  ส.ค. 56 เวลา 16:13
QA NEWS การประกันคุณภาพระบบประกันคุณภาพภายในของ AUNQA (ต่อ) วันที่ 1  ก.ค. 56 เวลา 10:23
แจ้งการเปิดระบบฐานข้อมูล CHA QA Online ปีการศึกษา 2555 วันที่ 1  ก.ค. 56 เวลา 10:18
QA NEWS การประกันคุณภาพระบบประกันคุณภาพภายในของ AUNQA (ต่อ) วันที่ 24  มิ.ย. 56 เวลา 09:01
QA NEWS การประกันคุณภาพระบบประกันคุณภาพภายในของ AUNQA วันที่ 4  มิ.ย. 56 เวลา 13:24
QA NEWS ข้อมูลที่ สกอ. ต้องการเพิ่มเติมในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา(ต่อ) วันที่ 14  พ.ค. 56 เวลา 10:37
QA NEWS ข้อมูลที่ สกอ. ต้องการเพิ่มเติมในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา วันที่ 14  พ.ค. 56 เวลา 10:34
QA NEWS การประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ต่อ วันที่ 17  เม.ย 56 เวลา 08:38
QA NEWS การประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ต่อ) วันที่ 1  เม.ย 56 เวลา 09:10
QA NEWS การประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ต่อ) วันที่ 1  เม.ย 56 เวลา 09:09
QA NEWS การประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ต่อ) วันที่ 11  มี.ค. 56 เวลา 08:42
QA NEWS เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน วันที่ 18  ก.พ. 56 เวลา 09:04
QA NEWS สมศ. รับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม มจพ. วันที่ 4  ก.พ. 56 เวลา 08:20
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มจพ. ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา วันที่ 28  ม.ค. 56 เวลา 10:10
QA NEWS ยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยสู่การเป็นประชาคมอาเซียน วันที่ 21  ม.ค. 56 เวลา 11:31
QA NEWS แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) วันที่ 7  ม.ค. 56 เวลา 16:32
QA NEWS แนวปฏิบัติที่ดีสู่ความเป็นเลิศขององค์กร จากแผนกลยุทธ์สุ่การปฏิบัติ และการวัดผลที่มีประสิทธิภาพ กรณีหน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ปตท. วันที่ 24  ธ.ค. 55 เวลา 08:53
QA NEWS แนวปฏิบัติที่ดีสู่ความเป็นเลิศขององค์กร ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร กรณีบริษัท AF-MHC วันที่ 11  ธ.ค. 55 เวลา 08:13
QA NEWS แนวปฏิบัติที่ดีสู่ความเป็นเลิศขององค์กร วันที่ 26  พ.ย. 55 เวลา 10:26
QA NEWS คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา วันที่ 12  พ.ย. 55 เวลา 09:21
QA NEWS แผนการจัดทำการประเมินตนเองและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มจพ. ปีการศึกษา 2555 วันที่ 29  ต.ค. 55 เวลา 10:15
รายงานการประเมินตนเอง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ รอบปีการศึกษา 2554 วันที่ 15  ต.ค. 55 เวลา 09:20
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ รอบปีการศึกษา 2554 วันที่ 15  ต.ค. 55 เวลา 09:20
QA NEWS ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รอบปีการศึกษา 2554 (ต่อ) วันที่ 8  ต.ค. 55 เวลา 08:49
จำนวนข่าวมีทั้งหมด 244  หน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9

Department of IT
Department of ITM
Department of DN

2561 2563
มกราคม 2562
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
         

e-Loan
e-Medicall


Powered by Templatemonster.com, Copyright © 2011
Faculty of Information Technology
King Mongkut's University of Technology North Bangkok