คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 

  • เลื่อนสอบปลายภาค 2/2563
  • งดให้บริการ 16-31 พ.ค. 64
  • แบนเนอร์ปรับการเรียนการสอน
  • กฏ
  • แยกขยะ
  • รับสมัครนักศึกษา2564
  • เพิ่มปี
  • มาตรการป้องกัน Covid19
  • How to
  • อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและคณะ
ขอเชิญเสนอรายชื่อผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์เพื่อเผยแพร่ วันที่ 11  ม.ค. 54 เวลา 15:06
ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจอบรมหลักสูตรวิจัยเชิงปริมาณแบบสหวิทยาการสำหรับบุคคลทั่วไป ประจำปี ๒๕๕๔ วันที่ 23  ธ.ค. 53 เวลา 11:11
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การสมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประตำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 วันที่ 14  ธ.ค. 53 เวลา 15:45
ขยายเวลาการให้ทุนการศึกษา “ราชกรีฑาสโมสร” วันที่ 7  ธ.ค. 53 เวลา 10:20
ขอเชิญผู้สนใจเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนวิจัยยางพาราจำนวน 2 ทุน วันที่ 22  พ.ย. 53 เวลา 19:03
ขอเชิญผู้สนใจประกวดข้อเสนอโครงการจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม ภายใต้บริบทการพัฒนาที่ยั่งยืน วันที่ 22  พ.ย. 53 เวลา 18:59
ประกาศรับสมัครผลงานวิจัย/พัฒนา/สิ่งประดิษฐ์ เพื่อขอรับรางวัลนวัตกรรมเทคโนโลยี ประจำปี 2553 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วันที่ 15  พ.ย. 53 เวลา 19:48
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการของสมาคมนักวิจัย วันที่ 15  พ.ย. 53 เวลา 19:11
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ Research Zone ของศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย Phase Zone 31-33 วันที่ 15  พ.ย. 53 เวลา 19:08
ขอเชิญผู้สนใจสมัครรับทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนา ประจำปี 2553-2554 ของ TRIDI วันที่ 13  ต.ค. 53 เวลา 15:57
ขอเชิญชวนสมัครรับทุนสนับสนุนการวิจัย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี พ.ศ. 2554 วันที่ 29  ก.ย. 53 เวลา 17:54
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาต่อ ณ ประเทศฝรั่งเศส วันที่ 22  ก.ย. 53 เวลา 11:00
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ 7 หลักสูตร ของสมาคมนักวิจัย วันที่ 17  ก.ย. 53 เวลา 16:38
The DUO-Thailand Fellowship Program 2011 calls for application วันที่ 3  ก.ย. 53 เวลา 13:56
ขอเชิญร่วมส่งบทความและผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับที่ 13 (มกราคม-มิถุนายน 2554) วันที่ 18  ส.ค. 53 เวลา 14:11
ประกาศ เรื่อง เกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการนำเสนอผลงานวิจัยแก่นักศึกษาของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2553 วันที่ 30  ก.ค. 53 เวลา 13:17
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมเสนอโครงงานเพื่อขอรับการสนับสนุนตามโครงการ 2-V Research Program ประจำปี 2554 วันที่ 15  มิ.ย. 53 เวลา 15:48
ขอเชิญผู้สนใจร่วมส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทโครงการ วันที่ 8  มิ.ย. 53 เวลา 16:57
ขอเชิญผู้สนใจร่วมส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนภายใต้ วันที่ 8  มิ.ย. 53 เวลา 16:57
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การขยายเวลารับสมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2 วันที่ 8  มิ.ย. 53 เวลา 10:33
หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 2  มิ.ย. 53 เวลา 10:17
รับสมัครทุน สกว.-สมาคมอัญมณีไทยและเครื่องประดับ ปี 2553 วันที่ 1  มิ.ย. 53 เวลา 15:48
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติของเครือข่ายวิจัย วันที่ 1  มิ.ย. 53 เวลา 15:46
ขอเชิญผู้สนใจสมัครรับทุนโครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนของสำนักนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) วันที่ 29  มี.ค. 53 เวลา 15:19
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการและส่งผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติของเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประจำปี 2553 วันที่ 29  มี.ค. 53 เวลา 13:30
ขอเชิญผู้สนใจเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วันที่ 29  มี.ค. 53 เวลา 13:27
ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ Research Services ของศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย วันที่ 23  ก.พ. 53 เวลา 16:31
ขอเรียนเชิญผู้สนใชเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ Research Zone ของศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย วันที่ 23  ก.พ. 53 เวลา 16:20
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิจัยประจำภาคการศึกษาที่2/2552(ครั้งที่ 1) วันที่ 19  ก.พ. 53 เวลา 17:05
ขอเชิญผู้สนใจร่วมส่งบทความทางวิชาการ หรือบทความจากผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่บน Veridian E-Journal บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร วันที่ 17  ก.พ. 53 เวลา 14:46
จำนวนข่าวมีทั้งหมด 419  หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14

Department of IT
Department of ITM
Department of DN

2565 2567
กุมภาพันธ์ 2566
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28
         

e-Loan
e-Medicall


Powered by Templatemonster.com, Copyright © 2011
Faculty of Information Technology
King Mongkut's University of Technology North Bangkok