คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 

  • เลื่อนสอบปลายภาค 2/2563
  • งดให้บริการ 16-31 พ.ค. 64
  • แบนเนอร์ปรับการเรียนการสอน
  • กฏ
  • แยกขยะ
  • รับสมัครนักศึกษา2564
  • เพิ่มปี
  • มาตรการป้องกัน Covid19
  • How to
  • อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและคณะ
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษายกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แผน ก ประจำปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 1) วันที่ 2  ส.ค. 61 เวลา 15:00
ขอเชิญเข้าร่วมงานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม มจพ. ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00-16.00 น. วันที่ 21  พ.ค. 61 เวลา 17:48
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมส่งผลงาน สิ่งประดิษฐ์ เพื่อคนพิการ ในโครงการประกวดนวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อคนพิการ ประจำปี พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 2) วันที่ 10  พ.ค. 61 เวลา 10:19
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 4  พ.ค. 61 เวลา 17:37
ประชาสัมพันธ์นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยร้อมสมัครทุน วช. ปีงบประมาณ พ. วันที่ 4  พ.ค. 61 เวลา 17:36
ข้อปฏิบัติสำหรับการลงทะเบียนนำเสนอผลงาน ในการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 14 (NCCIT2018) สำหรับการขอรับทุนสนับสนุนฯ วันที่ 2  พ.ค. 61 เวลา 16:42
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง การสัมมนาความก้าวหน้าวิจัยแบบเปิด (Opened Colloquium) วันที่ 5  เม.ย 61 เวลา 16:47
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรม "Innovative Design for Startup" วันที่ 21  มี.ค. 61 เวลา 15:28
ขอเชิญนักศึกษาสมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อการทำวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2 วันที่ 21  มี.ค. 61 เวลา 14:30
ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาประกวดสิ่งประดิษฐ์สู่นวัตกรรม และโครงงาน Startup ประจำปี 2561 วันที่ 5  ก.พ. 61 เวลา 09:47
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "แนวทางปฏิบัติที่ดีเพื่อขอทุนทำวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก" วันที่ 2  ก.พ. 61 เวลา 10:47
ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 30  พ.ย. 60 เวลา 08:47
ประชาสัมพันธ์นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สนใจสมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1 วันที่ 30  พ.ย. 60 เวลา 08:47
ประชาสัมพันธ์โครงการของแหล่งทุนภายนอกแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 30  พ.ย. 60 เวลา 08:46
ขอเชิญนักศึกษาสมัครขอรับทุนส่งเสริมงานวิจัย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำภาคเรียน ที่ 1/2560 วันที่ 5  ก.ย. 60 เวลา 17:12
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษายกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แผน ก ประจำปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 2) วันที่ 1  ส.ค. 60 เวลา 14:30
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษายกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แผน ก ประจำปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 1) วันที่ 22  มิ.ย. 60 เวลา 14:11
ประกาศแหล่งทุนภายนอก ระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 16  มิ.ย. 60 เวลา 10:39
ประกาศแหล่งทุนภายนอก ระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 16  มิ.ย. 60 เวลา 10:39
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัย NCCIT2017 วันที่ 29  พ.ค. 60 เวลา 09:28
ขอเชิญผู้สนใจสมัครรับทุนการศึกษาและทุนวิจัย จากรัฐบาลญี่ปุ่น วันที่ 25  พ.ค. 60 เวลา 19:32
ประกาศแหล่งทุนการศึกษาภายนอกแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 25  พ.ค. 60 เวลา 13:52
แจ้งนักศึกษาทุกท่าน เรื่อง การขอทุนนำเสนอผลงานการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 13 (NCCIT2017) วันที่ 22  พ.ค. 60 เวลา 10:58
ขอเชิญ บุคลากร ศิษย์เก่า และนักศึกษา มจพ. เข้าร่วมฟังการบรรยายในหัวข้อเรื่อง Innovative Strartup @ KMUTNB วันที่ 26  เม.ย 60 เวลา 15:54
ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ร่วมกับภาคเอกชน(Innovative Startup with Business Brotherhood) วันที่ 25  เม.ย 60 เวลา 09:52
ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม มจพ. ประจำปี 2560 วันที่ 13  เม.ย 60 เวลา 17:14
ประกาศการจัดสรรเงินทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ วันที่ 6  มี.ค. 60 เวลา 13:14
ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 3  มี.ค. 60 เวลา 13:52
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 23  ก.พ. 60 เวลา 15:44
International Summer School 2017 - Bremerhaven / Germany วันที่ 20  ก.พ. 60 เวลา 13:46
จำนวนข่าวมีทั้งหมด 419  หน้า 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Department of IT
Department of ITM
Department of DN

2565 2567
กุมภาพันธ์ 2566
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28
         

e-Loan
e-Medicall


Powered by Templatemonster.com, Copyright © 2011
Faculty of Information Technology
King Mongkut's University of Technology North Bangkok