คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 

  • เลื่อนสอบปลายภาค 2/2563
  • งดให้บริการ 16-31 พ.ค. 64
  • แบนเนอร์ปรับการเรียนการสอน
  • กฏ
  • แยกขยะ
  • รับสมัครนักศึกษา2564
  • เพิ่มปี
  • มาตรการป้องกัน Covid19
  • How to
  • อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและคณะ
ขอเชิญเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ งาน ECTI-CON 2008 วันที่ 17  ม.ค. 51 เวลา 11:22
เชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค วันที่ 3  ธ.ค. 50 เวลา 08:55
ขอเชิญเสนอผลงานวิจัย และเข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 1 วันที่ 13  พ.ย. 50 เวลา 14:19
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาระเบียบสภาวิจัยแห่งชาติว่าด้วยการอนุญาตให้นักวิจัยชาวต่างประเทศเข้ามาทำการวิจัยในประเทศไทย พ.ศ. 2550 วันที่ 8  พ.ย. 50 เวลา 13:55
ประกาศ เรื่องการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอน เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 รอบที่ 1 วันที่ 8  พ.ย. 50 เวลา 10:00
ประกาศรับข้อเสนอโครงการชุดโครงการวิจัยแบบมุ่งเป้า "นาโนศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี" วันที่ 8  พ.ย. 50 เวลา 09:26
ทุน UMAP และทุน GMS ประจำปีงบประมาณ 2551 วันที่ 6  พ.ย. 50 เวลา 15:21
ขอเชิญฟัง และ/หรือ ช่วยกระจายข่าวการบรรยายคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต 68 เรื่อง จาก 15 ประเทศ ฟรี วันที่ 6  พ.ย. 50 เวลา 15:21
ทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. ประจำปี 2551 วันที่ 6  พ.ย. 50 เวลา 09:35
ขอเชิญร่วมส่งผลงานวิจัย AMERICAN COMPUTING CONFERENCE 2008 วันที่ 30  ต.ค. 50 เวลา 14:14
ขอเรียนเชิญส่งบทความ หรือผลงานวิจัยลงตีพิมพ์ในวารสาร วันที่ 5  ต.ค. 50 เวลา 13:36
ประกาศ ! เรื่อง การให้ทุนการศึกษา ราชกรีฑาสโมสร แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2550-2551 วันที่ 12  ก.ย. 50 เวลา 09:07
ทุนรัฐบาลออสเตรีย วันที่ 11  ก.ย. 50 เวลา 11:59
การเสนอผลงานวิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ ประจำปี 2550 วันที่ 21  มิ.ย. 50 เวลา 20:11
PhD Scholarship in Governance วันที่ 4  พ.ค. 50 เวลา 14:01
โครงการ "การวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้" วันที่ 3  เม.ย 50 เวลา 10:01
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การสมัครขอทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550(ครั้งที่ 2) วันที่ 8  มี.ค. 50 เวลา 16:17
ทุนสนับสนุนในโครงการ "สร้างกำลังคนเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม" วันที่ 17  ม.ค. 50 เวลา 10:58
เรื่อง การรับสมัครขอรับทุนส่งเสริมงานวิจัยของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 7 วันที่ 10  ม.ค. 50 เวลา 11:44
การรับสมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 9  ม.ค. 50 เวลา 16:40
Interview for MUSIC SCHOLARSHIPS วันที่ 19  ธ.ค. 49 เวลา 12:49
โครงการวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพาราปี 2550 (Small Project on Rubber : SPR) วันที่ 19  ธ.ค. 49 เวลา 11:38
โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 วันที่ 7  ธ.ค. 49 เวลา 09:58
โครงการเรียนการสอนทางไกลผ่านสื่ออิเลคทรอนิคส์ หลักสูตร "รอบรู้ เท่าทัน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต" วันที่ 7  ธ.ค. 49 เวลา 09:55
รางวัลผลงานด้านการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย ประจำปี 2550 วันที่ 6  ธ.ค. 49 เวลา 18:43
ทุนวิจัยและศึกษาต่อจากประเทศออสเตรเลียโดย AUSAID วันที่ 29  ก.ย. 49 เวลา 08:08
ทุนวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 29  ก.ย. 49 เวลา 07:46
ทุนแก่ข้าราชการและผู้ที่ทำงานด้านธุรกิจ ICT เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในหลักสูตร International IT Program (ITPP) และ International ITTech วันที่ 16  ก.ย. 49 เวลา 15:09
ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติของนักศึกษาระดับปริญญาเอก วันที่ 23  ส.ค. 49 เวลา 12:01
The German Acadamic Exchange Service (DAAD) รับสมัครทุนศึกษาวิจัยป.เอก วันที่ 8  ส.ค. 49 เวลา 14:02
จำนวนข่าวมีทั้งหมด 419  หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14

Department of IT
Department of ITM
Department of DN

2565 2567
กุมภาพันธ์ 2566
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28
         

e-Loan
e-Medicall


Powered by Templatemonster.com, Copyright © 2011
Faculty of Information Technology
King Mongkut's University of Technology North Bangkok