คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 

  • เลื่อนสอบปลายภาค 2/2563
  • งดให้บริการ 16-31 พ.ค. 64
  • แบนเนอร์ปรับการเรียนการสอน
  • กฏ
  • แยกขยะ
  • รับสมัครนักศึกษา2564
  • เพิ่มปี
  • มาตรการป้องกัน Covid19
  • How to
  • อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและคณะ
Call for Applications: Summer School Program at Fern University in Hagen, Germany (10-28 Nov 2008) วันที่ 15  ส.ค. 51 เวลา 15:54
DAAD-Scholarships for Doctoral Research under Joint Supervision (Sandwich-System) วันที่ 14  ส.ค. 51 เวลา 10:33
ขอเชิญเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการ NCIT 2008 ครั้งที่ 2 6-7 พ.ย. 2551 ลงทะเบียนฟรี รับจำนวนจำกัด วันที่ 7  ส.ค. 51 เวลา 12:48
ขอเชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2551 วันที่ 7  ส.ค. 51 เวลา 10:46
ขอเชิญร่วมส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมในงาน 2nd National Conference on Next Generation Computing & Information System (NGCIS 2008) วันที่ 4  ส.ค. 51 เวลา 13:52
ขอเชิญเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ งาน ECC '08 (EUROPEAN COMPUTING CONFERENCE) วันที่ 31  ก.ค. 51 เวลา 09:35
Look for Ph.D or MS Students interested in research on Grid Computing วันที่ 25  ก.ค. 51 เวลา 15:32
ขอเชิญเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ งาน International Colloquium on Business & Management ครั้งที่ 2 วันที่ 9  ก.ค. 51 เวลา 13:44
ประกาศ การให้ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีงบประมาณ 2551 วันที่ 4  ก.ค. 51 เวลา 15:10
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยเปิดรับสมัครโครงการทุนวิจัยประจำปี 2552 วันที่ 4  ก.ค. 51 เวลา 10:38
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมในงาน การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2551 (Thailand Research Expo 2008) วันที่ 4  ก.ค. 51 เวลา 09:25
รับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อรับทุนฝึกงานด้านเทคนิคในต่างประเทศของโครงการ IAESTE Thailand ประจำปี 2552 วันที่ 3  ก.ค. 51 เวลา 15:17
ประกาศ การให้ทุนอุดหนุนการศึกษา ภายในประเทศ ประจำปีการศึกษา 2551 วันที่ 1  ก.ค. 51 เวลา 09:11
ขอเชิญเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ และเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม วันที่ 18  มิ.ย. 51 เวลา 08:41
มหาวิทยาลัยศิลปากรขยายเวลาส่งผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2 วันที่ 12  มิ.ย. 51 เวลา 14:24
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมเสนอผลงานทางวิชาการ ISBME 2008 วันที่ 3  มิ.ย. 51 เวลา 13:11
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 วันที่ 3  มิ.ย. 51 เวลา 13:06
ขอเรียนเชิญนำเสนอผลงานวิจัยใจการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 4 : การวิจัยเพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืน วันที่ 3  มิ.ย. 51 เวลา 13:03
ขอเชิญเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ งาน CESSE 2008 : "International Conference on Computer, Electrical, and Systems วันที่ 13  พ.ค. 51 เวลา 17:06
ขอเชิญเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ งาน IWA DIPCON 2008 วันที่ 13  พ.ค. 51 เวลา 16:51
ขอเชิญเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ งาน International Colloquium Bangkok 2008 วันที่ 13  พ.ค. 51 เวลา 16:34
ขอเชิญร่วมส่งบทความหรือผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 28  เม.ย 51 เวลา 19:12
ขอเชิญเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ งานACIS International Conference on Software Engineering, Artificial Intelligenc วันที่ 17  เม.ย 51 เวลา 09:23
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการ "ค่ายนักประดิษฐ์รุ่นใหม่" ประจำปี 2552 วันที่ 17  เม.ย 51 เวลา 09:08
การรับสมัครขอรับทุนส่งเสริมงานวิจัยของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 8 วันที่ 2  เม.ย 51 เวลา 11:30
ขอเชิญเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ งาน CSE 2008 : "International Conference on Computer Science and Engineering" วันที่ 21  มี.ค. 51 เวลา 15:54
การสมัครขอรับทุนการศึกษาต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2551 วันที่ 28  ก.พ. 51 เวลา 18:10
เชิญส่งบทความวิจัยเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วารสาร วช.) วันที่ 25  ก.พ. 51 เวลา 19:37
ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย วันที่ 14  ก.พ. 51 เวลา 13:35
ขอเชิญเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ งาน JCSSE 2008 วันที่ 3  ก.พ. 51 เวลา 13:51
จำนวนข่าวมีทั้งหมด 419  หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14

Department of IT
Department of ITM
Department of DN

2565 2567
กุมภาพันธ์ 2566
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28
         

e-Loan
e-Medicall


Powered by Templatemonster.com, Copyright © 2011
Faculty of Information Technology
King Mongkut's University of Technology North Bangkok