คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 

  • เลื่อนสอบปลายภาค 2/2563
  • งดให้บริการ 16-31 พ.ค. 64
  • แบนเนอร์ปรับการเรียนการสอน
  • กฏ
  • แยกขยะ
  • รับสมัครนักศึกษา2564
  • เพิ่มปี
  • มาตรการป้องกัน Covid19
  • How to
  • อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและคณะ
ขอเชิญส่งแบบเสนอโครงการเพื่อเป็นที่ปรึกษาดำเนินโครงการติดตามประเมินผลนโยบายและยุทธ์ศาสตร์การวิจัยของชาติ(พ.ศ.2551-2554) ปีที่ 2 วันที่ 6  ส.ค. 52 เวลา 15:46
ขอเชิญเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน "โครงการสนับสนุนการวิจัยเพื่อส่งเสริมการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม ประจำปี 2553" วันที่ 6  ส.ค. 52 เวลา 15:40
ขอเชิญสมัครรับทุนอุดหนุนการวิจัย โครงการสนับสนุนการศึกษา วิจับ พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ประจำปีงบประมาณ 2552 วันที่ 6  ส.ค. 52 เวลา 13:50
ขอเชิญร่วมส่งบทความและผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 24  ก.ค. 52 เวลา 13:41
ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 16 พ.ศ. 2552 วันที่ 23  ก.ค. 52 เวลา 21:08
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมในการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอยแก่น ประจำปี 2553 วันที่ 23  ก.ค. 52 เวลา 19:23
ขอเชิญส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และลังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี วันที่ 23  ก.ค. 52 เวลา 19:21
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลสำนักงาน ก.พ ประจำปีงบประมาณ 2552 วันที่ 20  ก.ค. 52 เวลา 10:13
ขอเชิญเข้าร่วมส่งผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ"การพัฒนาเชิงพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างบนฐานความรู้"ครั้งที่ 1 วันที่ 22  มิ.ย. 52 เวลา 09:20
โครงการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์โทรคมนาคม (Telecommunications Product Research Grant, TPRG) วันที่ 11  มิ.ย. 52 เวลา 10:33
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การสมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ครั้งที่ 2 วันที่ 2  มิ.ย. 52 เวลา 19:01
HOW TO GET A PAPER ACCEPTED IN TRANSACTIONS? วันที่ 31  มี.ค. 52 เวลา 14:16
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2552 วันที่ 10  มี.ค. 52 เวลา 16:29
ประกาศ รับข้อเสนอโครงการ "ชุดโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายภาคีผ่านการวิจัยการท่องเที่ยวระดับปริญญาโท" โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สก วันที่ 4  มี.ค. 52 เวลา 11:31
ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการด้านทรัพย์สินทางปัญญา วันที่ 24  ก.พ. 52 เวลา 07:46
พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมตาม พ.ร.บ. สิทธิบัตร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และ พ.ร.บ. สิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ วันที่ 23  ก.พ. 52 เวลา 15:55
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พ.ศ. ๒๕๓๗ วันที่ 23  ก.พ. 52 เวลา 15:53
บัณฑิตวิทยาลัยเปิดรับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม - 23 กุ วันที่ 5  ก.พ. 52 เวลา 14:35
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ทางวิชาการระดับนานาชาติของนักศึกษาระดับปริญญาเอก พ.ศ.2549 วันที่ 3  ก.พ. 52 เวลา 08:30
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง เกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการนำเสนอผลงานวิจัยแก่นักศึกษา พ.ศ.2542 วันที่ 3  ก.พ. 52 เวลา 08:29
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การเสนอผลงานวิจัย-พัฒนา-สิ่งประดิษฐ์ เพื่อขอรับรางวัลนวัตกรรมเทคโนโลยี ปี 52 วันที่ 20  ม.ค. 52 เวลา 10:45
การร่วมสนับสนุนทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทปี 2552 วันที่ 18  พ.ย. 51 เวลา 09:17
บรรณานุกรมรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ 2551 ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ภายใต้สภาวิจัยแห่งชาติ วันที่ 31  ต.ค. 51 เวลา 15:29
เชิญร่วมสัมมนาการศึกษาในระดับปริญญาเอกและวิธีการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ วันที่ 16  ต.ค. 51 เวลา 10:31
ขอประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อลงวารสาร วันที่ 13  ต.ค. 51 เวลา 15:16
สกว.เปิดบริการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Library) วันที่ 23  ก.ย. 51 เวลา 11:01
ขอเชิญร่วมส่งบทความหรือผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับที่ 9 (ม.ค.-มิ.ย.52)คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 10  ก.ย. 51 เวลา 08:49
ขอเชิญร่วมส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมในงาน 2008 International Conference on Computer and Electrical Engineering (ICCEE 2008) วันที่ 1  ก.ย. 51 เวลา 09:11
ขอเชิญร่วมส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมในงาน International Conference on Managing Next Generation Software Applications-08 วันที่ 1  ก.ย. 51 เวลา 09:08
Application Extended to 10 Sep 08: Summer School Program at Fern University in Hagen, Germany (10-28 Nov 2008) วันที่ 27  ส.ค. 51 เวลา 17:26
จำนวนข่าวมีทั้งหมด 419  หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14

Department of IT
Department of ITM
Department of DN

2565 2567
กุมภาพันธ์ 2566
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28
         

e-Loan
e-Medicall


Powered by Templatemonster.com, Copyright © 2011
Faculty of Information Technology
King Mongkut's University of Technology North Bangkok