คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 

  • เลื่อนสอบปลายภาค 2/2563
  • งดให้บริการ 16-31 พ.ค. 64
  • แบนเนอร์ปรับการเรียนการสอน
  • กฏ
  • แยกขยะ
  • รับสมัครนักศึกษา2564
  • เพิ่มปี
  • มาตรการป้องกัน Covid19
  • How to
  • อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและคณะ
ขอเชิญผู้สนใจสมัรเข้ารับทุนสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ NTC Scholarship ประจำปี 2553 วันที่ 15  ก.พ. 53 เวลา 14:37
พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมตาม พ.ร.บ. สิทธิบัตร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และ พ.ร.บ. สิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ วันที่ 15  ก.พ. 53 เวลา 13:34
ขอเชิญผู้สนใจร่วมส่งข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ.2553 วันที่ 12  ก.พ. 53 เวลา 16:30
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาของราชกรีฑาสโมสร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2553 วันที่ 3  ก.พ. 53 เวลา 15:22
สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) วันที่ 3  ก.พ. 53 เวลา 09:45
ประกาศรับสมัครผู้สนใจขอรับทุนส่งเสริมงานวิจัย เพื่อทำโครงงานวิทยานิพนธ์และปัญหาพิเศษ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 วันที่ 2  ก.พ. 53 เวลา 12:30
ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอใน "Thailand Research Symposium 2010" วันที่ 2  ก.พ. 53 เวลา 11:35
ประกาศผลอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยฯ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 วันที่ 1  ก.พ. 53 เวลา 15:32
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครั้งที่4 ระหว่างวันที่ 20 -22 กุมภาพันธ์ 2553 วันที่ 19  ม.ค. 53 เวลา 11:24
ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิจัย มสด. ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วันที่ 8  ม.ค. 53 เวลา 10:59
ขอเชิญผู้สนใจเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนตามโครงการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าแก่ผลผลิตจากการวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ (2-V Research Program) ประจำปี 2553 วันที่ 8  ม.ค. 53 เวลา 10:57
ขอเชิญผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากเครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมการศึกษาภาคกลางตอนบน (สกอ.) ประจำปีงบประมาณ 2553 วันที่ 7  ม.ค. 53 เวลา 15:33
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ "ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ" ครั้งที่ 4 วันที่ 29-30 มกราคม 2553 วันที่ 7  ม.ค. 53 เวลา 14:39
ขอเชิญผู้สนใจเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้นเพื่อขอรับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2554 ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแงชาติ (วช.) วันที่ 25  ธ.ค. 52 เวลา 10:22
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการวิจัยสถาบันสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา (ครั้งที่ 2) คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 25  ธ.ค. 52 เวลา 10:07
ประกาศรับสมัครผู้สนใจขอรับทุนส่งเสริมงานวิจัย เพื่อทำโครงงานวิทยานิพนธ์และปัญหาพิเศษ วันที่ 17  พ.ย. 52 เวลา 15:17
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการ การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2552 วันที่ 10  พ.ย. 52 เวลา 18:14
ขอแจ้งทุนวิจัยระดับบหลังปริญญาเอกของ NRF ประจำปี 2552 (Post-doctoral Fellowship Program for Foreign Researchers, FY 2009) วันที่ 10  พ.ย. 52 เวลา 16:50
ขอเชิญนักศึกษาและอาจารย์ทุกท่าน เข้าร่วมการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย “ศิลปากรวิจัย” ครั้งที่ 3 วันที่ 10  พ.ย. 52 เวลา 16:15
ขอเชิญส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ลงวารสารสมาคมส่งเสริมการวิจัย วันที่ 27  ต.ค. 52 เวลา 10:21
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการศึกษาภายในประเทศ ประจำปีการศึกษา 2552 วันที่ 14  ต.ค. 52 เวลา 09:38
ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ครุศาสตร์วิศวกรรม ครั้งที่ 6 ในวันที่ 3-4 ธันวาคม 2552 วันที่ 14  ต.ค. 52 เวลา 09:33
ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานการผลิต คิดค้น เข้าร่วมประกวดนวัตกรรมโทรคมนาคม Telecom Innovation วันที่ 12  ต.ค. 52 เวลา 15:36
ขอเชิญเข้าร่วมเสนอผลงานวิจัยและสัมมนาทางวิชาการทางการศึกษามหาบัณฑิตศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2552 วันที่ 15  ก.ย. 52 เวลา 10:23
ขอเชิญเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นเข้าร่วมแสดงและเชิญชมงานนิทรรศการ "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2553 วันที่ 15  ก.ย. 52 เวลา 10:11
ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Week วันที่ 25  ส.ค. 52 เวลา 09:13
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาการวิจัย วัดผลและประเมินผลสัมพันธ์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 วันที่ 25  ส.ค. 52 เวลา 09:13
ขอเชิญชวนบุคคลทั่วไป และนักเรียน นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมประกวดผลงานวิจัยหรือผลงานเชิงประยุกต์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) วันที่ 11  ส.ค. 52 เวลา 15:18
ประกาศ มจพ. เรื่อง ทุนเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2554 วันที่ 7  ส.ค. 52 เวลา 18:08
ขอเชิญร่วมสัมมนาวิชาการ "การทำวิจัยและการเสนอผลงานวิจัยใจต่างประเทศ" ของคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ในวันพุธ ที่ 2 กันยายน 2552 วันที่ 6  ส.ค. 52 เวลา 17:15
จำนวนข่าวมีทั้งหมด 419  หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14

Department of IT
Department of ITM
Department of DN

2565 2567
กุมภาพันธ์ 2566
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28
         

e-Loan
e-Medicall


Powered by Templatemonster.com, Copyright © 2011
Faculty of Information Technology
King Mongkut's University of Technology North Bangkok