คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 

 • แบนเนอร์รับสมัคร2/2563
 • อ.ตั้น
 • อ.พีช
 • คณะผู้บริหาร
 • อ.พยุง
 • love & care
 • มาตรการป้องกัน Covid19
 • เปลี่ยนชื่อคณะ
 • กรรมการสโมสร
 • How to
 • รณรงค์แยกขยะ
 • อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและคณะ
พิธีเปิดงาน "Super AI Engineer" จัดโดยกระทรวง อว. สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย และเครือข่ายทางด้าน AI วันที่ 13  ส.ค. 63 เวลา 09:24
ประกาศ มจพ. เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงรักษา ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายในการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 19  มิ.ย. 63 เวลา 13:18
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ แต่งตั้งให้ ผศ. ดร.สุนันฑา สดสี ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล วันที่ 11  มิ.ย. 63 เวลา 11:54
ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562 (ฉบับแก้ไขตามมติสภามหาวิทยาลัยฯ) ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 (ฉบับที่ 3) วันที่ 9  มิ.ย. 63 เวลา 11:27
ประกาศ ผลการตัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ วันที่ 21  พ.ค. 63 เวลา 15:20
ประพกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา วันที่ 3  มี.ค. 63 เวลา 16:53
ประกาศ มจพ. ว่าด้วย การจัดตั้งส่วนงานใน มจพ. (ฉบับที่ 9) มีการเปลี่ยนชื่อจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศเป็น "คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล" วันที่ 14  ก.พ. 63 เวลา 10:22
ประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วันที่ 5  ก.พ. 63 เวลา 15:06
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา วันที่ 4  ก.พ. 63 เวลา 08:59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานพิเศษ (พษ 145) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วันที่ 27  ม.ค. 63 เวลา 11:00
ประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ (พษ 145) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วันที่ 14  ม.ค. 63 เวลา 09:15
ประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วันที่ 3  ธ.ค. 62 เวลา 16:20
ประกาศคณะ IT เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วันที่ 27  พ.ย. 62 เวลา 16:30
ประกาศคณะ IT เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วันที่ 30  ต.ค. 62 เวลา 17:03
ประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พษ 155) และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ วันที่ 17  ต.ค. 62 เวลา 10:05
ประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี วันที่ 25  ก.ย. 62 เวลา 10:20
ประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี วันที่ 25  ก.ย. 62 เวลา 10:20
ประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ (ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี) วันที่ 20  ก.ย. 62 เวลา 13:51
ประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ (พษ 143) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี วันที่ 12  ก.ย. 62 เวลา 13:17
ประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ (พษ 161) ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ วันที่ 30  ม.ค. 62 เวลา 14:37
ประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ วันที่ 3  ธ.ค. 61 เวลา 09:16
ประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วันที่ 16  พ.ย. 61 เวลา 16:54
ประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี วันที่ 16  พ.ย. 61 เวลา 16:53
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ จำนวน 2 อัตรา วันที่ 31  ต.ค. 61 เวลา 09:19
ประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ (พษ 159) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วันที่ 21  ก.ย. 61 เวลา 09:11
ประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ (ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์) วันที่ 18  ก.ย. 61 เวลา 14:24
ประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ (พษ 151) ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ วันที่ 21  ส.ค. 61 เวลา 15:53
ประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ (ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ) วันที่ 21  ส.ค. 61 เวลา 09:41
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ (รหัส พษ 151) จำนวน 1 อัตรา วันที่ 7  ส.ค. 61 เวลา 08:49
ประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ (พษ 153) (ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) (IT) วันที่ 13  ก.ค. 61 เวลา 14:21
จำนวนข่าวมีทั้งหมด 648  หน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Department of IT
Department of ITM
Department of DN

2562 2564
สิงหาคม 2563
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31          

e-Loan
e-Medicall


Powered by Templatemonster.com, Copyright © 2011
Faculty of Information Technology
King Mongkut's University of Technology North Bangkok