คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 

  • เลื่อนสอบปลายภาค 2/2563
  • งดให้บริการ 16-31 พ.ค. 64
  • แบนเนอร์ปรับการเรียนการสอน
  • กฏ
  • แยกขยะ
  • รับสมัครนักศึกษา2564
  • เพิ่มปี
  • มาตรการป้องกัน Covid19
  • How to
  • อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและคณะ
ให้นักเรียนนักศึกษาไปแสดงตนขึ้นทะเบียนทหารกองเกิน ประจำปี 2564 วันที่ 17  มิ.ย. 64 เวลา 08:37
ให้ทหารกองเกินที่อยู่ในกำหนดเรียกรับราชการ กองประจำการ ที่ขอรับหนังสือรับรองเพื่อไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กรมการกงสุลกำหนด วันที่ 14  มิ.ย. 64 เวลา 22:58
ประกาศ มจพ. เรื่อง มิจฉาชีพแอบอ้างชื่อ มจพ. เพื่อหลอกลวงให้นักศึกษาโอนเงินเข้าบัญชีส่วนบุคคล วันที่ 12  พ.ค. 64 เวลา 18:33
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วันที่ 7  เม.ย 64 เวลา 13:19
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ต.นักวิชาการเงินและบัญชี (พษ 157) วันที่ 22  มี.ค. 64 เวลา 15:35
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานพิเศษ ต.นักวิชาการเงินและบัญชี (พษ 157) วันที่ 9  มี.ค. 64 เวลา 14:47
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี (พษ 157) วันที่ 23  ก.พ. 64 เวลา 14:09
แนวทางการจัดโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2/2563 วันที่ 9  ก.พ. 64 เวลา 14:39
ประกาศ เรื่อง การใช้สนามกีฬาในร่ม และสนามกีฬากลางแจ้ง ในภาคการศึกษาที่ 2/2563 วันที่ 21  ม.ค. 64 เวลา 13:27
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ต.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (พษ 144) , ต.นักวิชาการพัสดุ (พษ 151) วันที่ 22  ต.ค. 63 เวลา 15:55
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ต.นักวิชาการเงินและบัญชี (พษ 157) , ต.วิศวกร (พษ 680) วันที่ 22  ต.ค. 63 เวลา 15:51
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานพิเศษ ต.นักวิชาการเงินและบัญชี (พษ 157) , ต.วิศวกร (พษ 680) วันที่ 19  ต.ค. 63 เวลา 09:00
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานพิเศษ ต.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (พษ 144) , ต.นักวิชาการพัสดุ (พษ 151) วันที่ 19  ต.ค. 63 เวลา 08:59
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ จำนวน 2 อัตรา (ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี (พษ 157) และ ตำแหน่ง วิศวกร (พษ 680) วันที่ 30  ก.ย. 63 เวลา 13:12
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ จำนวน 2 อัตรา (ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (พษ 144) และ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ (พษ 151) วันที่ 30  ก.ย. 63 เวลา 13:08
ประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล เรื่อง การเรียกผู้สอบผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำรองลำดับที่ 1 รายงานตัวบรรจุเป็ วันที่ 24  ก.ย. 63 เวลา 11:53
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ต.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (พษ 144) , ต.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พษ 145) , ต.นักวิชาการพัสดุ (พษ 15 วันที่ 23  ก.ย. 63 เวลา 16:11
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานพิเศษ ต.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (พษ 144) , ต.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พษ 145) , ต.นักวิชาการพัสดุ (พษ 151) วันที่ 15  ก.ย. 63 เวลา 15:01
ประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ จำนวน 3 อัตรา (ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (พษ 1 วันที่ 2  ก.ย. 63 เวลา 16:45
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ แจ้งเพื่อทราบว่า การว่าจ้างและรับจ้างทำผลงานทางวิชาการ เป็นการกระทำความผิดตามมาตรา 70 วรรคหนึ่งแห่ง พ.ร.บ. วันที่ 24  ส.ค. 63 เวลา 11:08
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลกำหนดวันรับแบบคำขอกู้ยืมเงินฯ 1/2563 สำหรับผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ และรายเก่าเปลี่ยนระดับ วันยื่นแบบคำขอกู้ยืมเงิน 26 ส.ค. 2563 วันที่ 17  ส.ค. 63 เวลา 16:22
พิธีเปิดงาน "Super AI Engineer" จัดโดยกระทรวง อว. สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย และเครือข่ายทางด้าน AI วันที่ 13  ส.ค. 63 เวลา 09:24
ประกาศ มจพ. เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงรักษา ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายในการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 19  มิ.ย. 63 เวลา 13:18
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ แต่งตั้งให้ ผศ. ดร.สุนันฑา สดสี ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล วันที่ 11  มิ.ย. 63 เวลา 11:54
ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562 (ฉบับแก้ไขตามมติสภามหาวิทยาลัยฯ) ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 (ฉบับที่ 3) วันที่ 9  มิ.ย. 63 เวลา 11:27
ประกาศ ผลการตัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ วันที่ 21  พ.ค. 63 เวลา 15:20
ประพกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา วันที่ 3  มี.ค. 63 เวลา 16:53
ประกาศ มจพ. ว่าด้วย การจัดตั้งส่วนงานใน มจพ. (ฉบับที่ 9) มีการเปลี่ยนชื่อจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศเป็น "คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล" วันที่ 14  ก.พ. 63 เวลา 10:22
ประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วันที่ 5  ก.พ. 63 เวลา 15:06
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา วันที่ 4  ก.พ. 63 เวลา 08:59
จำนวนข่าวมีทั้งหมด 669  หน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Department of IT
Department of ITM
Department of DN

2565 2567
มีนาคม 2566
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
         

e-Loan
e-Medicall


Powered by Templatemonster.com, Copyright © 2011
Faculty of Information Technology
King Mongkut's University of Technology North Bangkok