คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 

 • ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
 • Agile for Software Development
 • NCCIT-IC2IT2017
 • รับสมัคร
 • ทุนนักศึกษาแผน ก
 • PhD
 • 3rd joint seminar on computational intelligence
 • ครบรอบ 20 ปีคณะ
 • AIS Research Division
 • Information technology in business
 • DNS Group
 • อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและคณะ
ประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง แนวปฏิบัติในการนำใบประกาศนียบัตรของนักศึกษาระดับปริญญาโท แผน ข เพื่อเพิ่มคะแนนการสอบประมวลความรู้ข้อเขียน วันที่ 4  ส.ค. 58 เวลา 17:18
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่องการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา วันที่ 25  เม.ย 57 เวลา 12:38
ประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง แนวปฏิบัติในการนำเสนองานวิจัยในการประชุมวิชาการ ของนักศึกษาระดับปริญญาโท แผน ข การยกเว้นการสอบประมวลความรู้ปากเปล่า วันที่ 5  ก.พ. 57 เวลา 13:25
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติในการส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับป้องกัน วันที่ 19  ธ.ค. 56 เวลา 09:42
ประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง การตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารวิชาการ ของนักศึกษาระดับปริญญาโท แผน ข เพื่อการเพิ่มคะแนนการสอบประมวลความรู้ข้อเขียนและปาก วันที่ 22  ต.ค. 56 เวลา 08:38
แนวปฏิบัติในการดำเนินการสอบหัวข้อสารนิพนธ์ ของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ทุกแขนงวิชา วันที่ 15  ก.ค. 56 เวลา 13:04
ประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ห้ามมิให้นักศึกษาเข้าเรียนต่างรอบ วันที่ 12  มิ.ย. 56 เวลา 10:35
จำนวนข่าวมีทั้งหมด 7  หน้า [1]

Department of IT
Department of ITM
Department of DN

2559 2561
เมษายน 2560
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
         

e-Document


Powered by Templatemonster.com, Copyright © 2011
Faculty of Information Technology
King Mongkut's University of Technology North Bangkok