คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 

 • King 2018
 • TCI
 • How to
 • ทุนนักศึกษาแผน ก
 • PhD
 • ลดการใช้ถุงพลาสติก
 • รณรงค์แยกขยะ
 • AIS Research Division
 • Information technology in business
 • DNS Group
 • วิธีการป้องกันเพลิงไหม้
 • อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและคณะ
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษาผู้สนใจเข้าสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อรับทุนฝึกงานด้านเทคนิคในต่างประเทศของโครงการ IAESTE Thailand ประจำป วันที่ 14  ก.ค. 61 เวลา 14:17
ประกาศผลสอบประมวลความรู้ข้อเขียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560 นักศึกษาภาควิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย วันที่ 3  ก.ค. 61 เวลา 17:17
ประกาศผลสอบประมวลความรู้ข้อเขียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560 สำหรับนักศึกษา MIS วันที่ 3  ก.ค. 61 เวลา 16:19
ประกาศผลสอบประมวลความรู้ข้อเขียน นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และแขนงวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ประยุกต์ (ASE) ประจำภาคก วันที่ 3  ก.ค. 61 เวลา 16:01
แจ้ง!!งดให้บริการและติดต่อประสานงาน ตั้งแต่วันที่ 5-8 กรกฎาคม 2561 วันที่ 3  ก.ค. 61 เวลา 15:19
กำหนดการลงทะเบียนนักศึกษาระดับปริญญาเอกและปริญญาโท คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 วันที่ 25  มิ.ย. 61 เวลา 13:01
แจ้งวัน เวลา เรียนรายวิชา Graduate English II ประจำภาคเรียนที่ 3/2560 วันที่ 20  มิ.ย. 61 เวลา 14:02
แจ้งชำระเงินสำหรับนักศึกษาที่จองที่นั่งเรียน วิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ Graduate English II ภาคการศึกษาที่ 3/2560 วันที่ 19  มิ.ย. 61 เวลา 15:20
แจ้งผลคะแนน Graduate English I ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 วันที่ 19  มิ.ย. 61 เวลา 14:35
แจ้งผลคะแนน Graduate English II ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 วันที่ 14  มิ.ย. 61 เวลา 15:53
ขอแจ้ง!! เนื่องจากคณะไปสัมมนาต่างจังหวัด จึงไม่สะดวกในการให้บริการและติดต่อประสานงาน ตั้งแต่วันที่ 11-13 มิถุนายน 2561 วันที่ 9  มิ.ย. 61 เวลา 09:39
แจ้งผลคะแนน Graduate English I ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 วันที่ 7  มิ.ย. 61 เวลา 14:57
แจ้งกำหนดการสอบประมวลความรู้ ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 วันที่ 28  พ.ค. 61 เวลา 14:37
แจ้ง!! เวลาเปิด-ปิด อาคารนวมินทรราชินี ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 28  พ.ค. 61 เวลา 14:30
แจ้งผลคะแนน Graduate English II ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 วันที่ 17  พ.ค. 61 เวลา 11:10
ตารางรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 วันที่ 17  พ.ค. 61 เวลา 10:43
ประกาศ !! ตัดโควต้ากระดาษ ในภาคเรียนที่ 2/2560 วันที่ 16  พ.ค. 61 เวลา 16:57
แจ้งกำหนดการลงทะเบียนนักศึกษาระดับปริญญาเอกและปริญญาโท คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำภาคเรียนที่ 3/2560 (ภาคฤดูร้อน) วันที่ 15  พ.ค. 61 เวลา 13:29
สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งปิดระบบสารสนเทศเนื่องจากมีการบำรุงรักษาระบบสำรองกระแสไฟฟ้าในวันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. วันที่ 4  พ.ค. 61 เวลา 16:31
แจ้งกำหนดการรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 วันที่ 1  พ.ค. 61 เวลา 11:22
ประกาศ นักศึกษาสามารถเข้าประเมินอาจารย์ผู้สอน ภาคเรียนที่ 2/2560 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่่ 25 พฤษภาคม 2561 (ทั้ง ป.โท และ ป.เอก) วันที่ 25  เม.ย 61 เวลา 16:28
แจ้งวันหยุดพักการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 9-16 เมษายน 2561 วันที่ 3  เม.ย 61 เวลา 17:55
งานสงกรานต์ประจำปี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 09/04/2561 วันที่ 2  เม.ย 61 เวลา 11:56
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 2  เม.ย 61 เวลา 11:19
ประกาศผลสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560 วันที่ 15  มี.ค. 61 เวลา 15:51
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ(ปากเปล่า) ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560 วันที่ 3  มี.ค. 61 เวลา 14:30
แจ้ง การขอรับเงินประกันทรัพย์สินเสียหาย 1,000 บาท *นักศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอกทุกหลักสูตร* ที่อนุมัติผลให้สำเร็จการศึกษา / พ้นสภาพ / ลาออก ต วันที่ 22  ก.พ. 61 เวลา 15:29
ประกาศผลสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาโท (แผน ข) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 12  ก.พ. 61 เวลา 18:11
ประชาสัมพันธ์นักศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าโครงการ ASEM Work Placement Programme วันที่ 5  ก.พ. 61 เวลา 14:13
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 2  ก.พ. 61 เวลา 09:13
จำนวนข่าวมีทั้งหมด 2815  หน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94

Department of IT
Department of ITM
Department of DN

2560 2562
กรกฎาคม 2561
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

e-Document


Powered by Templatemonster.com, Copyright © 2011
Faculty of Information Technology
King Mongkut's University of Technology North Bangkok