คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 

 • ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
 • ระบบประเมินเกรดออนไลน์
 • โครงการฝึกทักษะภาษาต่างประเทศ
 • NCCIT-IC2IT2017
 • รับสมัคร
 • ทุนนักศึกษาแผน ก
 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อได้เปรียบทางธุรกิจ”
 • PhD
 • joint saminar
 • AIS Research Division
 • Information technology in business
 • DNS Group
 • อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและคณะ
ขอแจ้งเวลาการให้บริการของเจ้าหน้าที่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และเวลาเปิด-ปิดชั้น 3 - 7 ช่วงปิดภาคการศึกษา วันที่ 19  พ.ค. 60 เวลา 18:04
ประกาศ !! ตัดโควต้ากระดาษ ในภาคเรียนที่ 2/2559 วันที่ 19  พ.ค. 60 เวลา 16:38
แจ้งตารางรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ประจำภาคเรียนที่ 2/2559 วันที่ 8  พ.ค. 60 เวลา 12:51
ขอเชิญส่งรายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Green Summer Volunteer Campaign 2017 วันที่ 8  พ.ค. 60 เวลา 10:24
กำหนดการรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ประจำภาคเรียนที่ 2/2559 วันที่ 3  พ.ค. 60 เวลา 09:06
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อภาคเรียนที่ 1/2560 ช่วงที่ 1 วันที่ 21  เม.ย 60 เวลา 13:33
ประกาศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ปิดบริการในวันพฤหัสที่ 13 เมษายน 2560 ถึง วันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2560 เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการ วันที่ 11  เม.ย 60 เวลา 14:49
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 วันที่ 31  มี.ค. 60 เวลา 15:19
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การคืนสภาพการเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559 วันที่ 27  มี.ค. 60 เวลา 15:56
ประกาศผลสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559 วันที่ 22  มี.ค. 60 เวลา 10:29
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ(ปากเปล่า) ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559 วันที่ 1  มี.ค. 60 เวลา 15:20
แจ้งงดให้บริการนักศึกษาในวันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2560 วันที่ 28  ก.พ. 60 เวลา 10:39
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ผลการสอบภาษาต่างประเทศ ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก วันที่ 27  ก.พ. 60 เวลา 15:08
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (DITT) และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) ประ วันที่ 20  ก.พ. 60 เวลา 10:12
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 วันที่ 7  ก.พ. 60 เวลา 20:37
แจ้ง การขอรับเงินประกันทรัพย์สินเสียหาย 1,000 บาท *นักศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอกทุกหลักสูตร* ที่อนุมัติผลให้สำเร็จการศึกษา / พ้นสภาพ / ลาออก ติดต่อขอ วันที่ 7  ก.พ. 60 เวลา 10:06
แจ้งการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559 (ให้นักศึกษามาทำเร วันที่ 3  ก.พ. 60 เวลา 18:07
ประกาศ (เพิ่มเติม) การดำเนินการเพื่อสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอกทุกสาขา ที่ศึกษาครบตามข้อกำหนด ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559 วันที่ 3  ก.พ. 60 เวลา 16:36
แจ้งงดการเรียนการสอน และการให้บริการนักศึกษา ในวันที่เสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 และ วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 เนื่องจากเป็นวันหยุดมาฆบูช วันที่ 1  ก.พ. 60 เวลา 10:20
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านประมวลความรูัข้อเขียนและปากเปล่า หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แขนงวิชาวิศวกร วันที่ 30  ม.ค. 60 เวลา 09:43
แจ้งวัน เวลา เรียนรายวิชา Graduate English I,II ประจำภาคเรียนที่ 2/2559 วันที่ 25  ม.ค. 60 เวลา 15:50
บัณฑิตวิทยาลัย แจ้งงดการให้บริการและติดต่อประสานงาน ในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 วันที่ 19  ม.ค. 60 เวลา 11:54
การดำเนินการเพื่อสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาปริญญาโทสารนิพนธ์ (แผน ข) ที่ศึกษาครบตามข้อกำหนดของ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเ วันที่ 18  ม.ค. 60 เวลา 10:24
ประกาศผลสอบประมวลความรู้ข้อเขียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559 สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แขนงวิชา IT, DN และ ASE วันที่ 16  ม.ค. 60 เวลา 16:32
แจ้งวันเริ่มเรียนวิชาปรับพื้นฐาน 070115901 Database System Technology ภาคเรียนที่ 2/2559 วันที่ 16  ม.ค. 60 เวลา 13:53
แจ้งงดการเรียนการสอน วิชา 070125822 Information Security (S-MITT'58) วันที่ 16  ม.ค. 60 เวลา 10:43
แจ้งงดการเรียนการสอน วิชา 070137810 Advanced Network and Information Security (DITT'59) วันที่ 16  ม.ค. 60 เวลา 10:41
แจ้งกำหนดการสอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปกติ และหลักสูตรนานาชาติ รหัส 58 ประจำภาคเรียนที่ 2/2559 วันที่ 13  ม.ค. 60 เวลา 11:43
งดสอน 070115804 Computer Network วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 วันที่ 12  ม.ค. 60 เวลา 14:57
ขอแจ้งรายชื่อนักศึกษาเรียนรายวิชาปรับพื้นฐาน ของภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559 วันที่ 12  ม.ค. 60 เวลา 13:21
จำนวนข่าวมีทั้งหมด 2713  หน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91

Department of IT
Department of ITM
Department of DN

2559 2561
พฤษภาคม 2560
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
         

e-Document


Powered by Templatemonster.com, Copyright © 2011
Faculty of Information Technology
King Mongkut's University of Technology North Bangkok