คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 

 • ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
 • it congratulations
 • best present
 • โครงการไอทีอาสาอนุรักษ์ป่าชายเลน: ร่วมใจปลูกป่าชายเลน เฉลิมพระเกียรติในหลวง และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย
 • How to
 • ทุนนักศึกษาแผน ก
 • PhD
 • AIS Research Division
 • MIS Party
 • Information technology in business
 • DNS Group
 • อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและคณะ
ประกาศ ตารางสอบบทความวิจัยสำหรับนักศึกษา MIS รหัส 59 วันที่ 21  ก.ย. 60 เวลา 16:18
แจ้งข่าวนักศึกษา เรื่องการรับบัตรนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 สำหรับนักศึกษาทุกรอบ ที่ยังไม่ได้ติดต่อขอรับบัตรนักศึกษา ให้ติดต่อรับบัตรนักศึกษาได้ที่ ชั้ วันที่ 19  ก.ย. 60 เวลา 16:26
แจ้งนักศึกษาตกค้างภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รายงานตัวกับอาจารย์ประจำภาควิชา วันที่ 13  ก.ย. 60 เวลา 14:47
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 4  ก.ย. 60 เวลา 10:58
การรับบัตรนักศึกษาปีการศึกษา 2560 สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน รอบที่ 1 วันที่ 29  ส.ค. 60 เวลา 17:42
แจ้งวันเริ่มเรียนรายวิชา 070115903 Data Structure and Algorithms ภาคเรียน 1/2560 วันที่ 28  ส.ค. 60 เวลา 14:26
แจ้งวัน เวลา เรียนรายวิชา Graduate English I,II ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 วันที่ 21  ส.ค. 60 เวลา 19:58
แจ้งเตือน!! กำหนดชำระเงินค่าลงทะเบียนที่เหลือสำหรับนักศึกษาใหม่ที่ขอผ่อนผันการขึ้นทะเบียน วันที่ 19  ส.ค. 60 เวลา 15:05
แจ้งกำหนดการเรียนการสอน รายวิชา Graduate English I, II ภาคการศึกษาที่ 1/2560 วันที่ 18  ส.ค. 60 เวลา 12:10
ประกาศ การดำเนินการเพื่อสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอกทุกสาขา วันที่ 15  ส.ค. 60 เวลา 10:45
แจ้งวันเริ่มเรียนวิชาปรับพื้นฐาน 070115902 Operating System Technology ภาคเรียนที่ 1/2560 ทุกตอนเรียน ของอาจารย์ศิฬาณี นุชิตประสิทธิ์ชัย วันที่ 10  ส.ค. 60 เวลา 10:06
แจ้งกำหนดการสอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 วันที่ 9  ส.ค. 60 เวลา 10:28
แจ้งวันเริ่มเรียนวิชา 070235105 Information Technology Project Management ของ ผศ.ดร.ณัฐวี อุตกฤษฏ์ วันที่ 9  ส.ค. 60 เวลา 10:11
แจ้งวันเริ่มเรียนวิชา 070115866 Enterprise Architecture and Strategic Planning ของ ผศ.ดร.นลินภัสร์ ปรวัฒน์ปรียกร ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 วันที่ 8  ส.ค. 60 เวลา 12:07
แจ้งงดการเรียนการสอน และการให้บริการนักศึกษา ระหว่างวันที่ 12-14 สิงหาคม 2560 วันที่ 7  ส.ค. 60 เวลา 15:18
แจ้งวันเริ่มเรียนวิชาปรับพื้นฐาน 070115901 Database System Technology ภาคเรียนที่ 1/2560 วันที่ 7  ส.ค. 60 เวลา 14:22
แจ้งวันเริ่มเรียนวิชา 070115855 Data Engineering and Database Design ทุกตอนเรียนของ อ.ดร.ผุสดี บุญรอด และ อ.ดร.กาญจนา วิริยะพันธ์ วันที่ 7  ส.ค. 60 เวลา 13:54
แจ้งวันเริ่มเรียนวิชา 070115858 Research Methodology ทุกตอนเรียน ของ อ.ดร.กาญจนา วิริยะพันธ์ วันที่ 7  ส.ค. 60 เวลา 13:53
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านประมวลความรูัข้อเขียนและปากเปล่า หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แขนงวิชาวิศวกร วันที่ 27  ก.ค. 60 เวลา 14:26
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านประมวลความรูัข้อเขียนและปากเปล่า หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำภาคเร วันที่ 27  ก.ค. 60 เวลา 14:24
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านประมวลความรูัข้อเขียนและปากเปล่า หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำภาค วันที่ 27  ก.ค. 60 เวลา 14:23
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 (ช่วง 3) วันที่ 25  ก.ค. 60 เวลา 09:40
แจ้งงดให้บริการและติดต่อประสานงาน ตั้งแต่วันที่ 24-26 กรกฎาคม 2560 (Update) วันที่ 24  ก.ค. 60 เวลา 10:23
ประกาศผลสอบประมวลความรู้ข้อเขียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559 สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย (DN) วันที่ 11  ก.ค. 60 เวลา 10:03
ประกาศผลสอบประมวลความรู้ข้อเขียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559 สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และแขนงวิชาวิศวกรรม วันที่ 11  ก.ค. 60 เวลา 10:01
ประกาศผลสอบประมวลความรู้ข้อเขียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559 สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) วันที่ 11  ก.ค. 60 เวลา 09:59
กำหนดการลงทะเบียนนักศึกษาระดับปริญญาเอกและปริญญาโท คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 วันที่ 3  ก.ค. 60 เวลา 09:51
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาโท (แผน ข) สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (S-MMIST) ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา วันที่ 29  มิ.ย. 60 เวลา 17:47
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาโท (แผน ข) สาขาวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย (S-MDN) ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา วันที่ 29  มิ.ย. 60 เวลา 17:47
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ของนักศึกาาระดับปริญญาโท (แผน ข) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (S-MITT) แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และแขนงวิชาวิศว วันที่ 29  มิ.ย. 60 เวลา 17:42
จำนวนข่าวมีทั้งหมด 2750  หน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

Department of IT
Department of ITM
Department of DN

2559 2561
กันยายน 2560
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
         

e-Document


Powered by Templatemonster.com, Copyright © 2011
Faculty of Information Technology
King Mongkut's University of Technology North Bangkok