คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 

 • รับสมัคร นศ.1/2561
 • NCCIT and IC2IT 2018
 • Road to PhD MIS
 • TCI
 • How to
 • ทุนนักศึกษาแผน ก
 • PhD
 • AIS Research Division
 • Information technology in business
 • DNS Group
 • ประหยัดพลังงาน
 • วิธีการป้องกันเพลิงไหม้
 • อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและคณะ
แจ้งวันหยุดพักการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 9-16 เมษายน 2561 วันที่ 3  เม.ย 61 เวลา 17:55
งานสงกรานต์ประจำปี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 09/04/2561 วันที่ 2  เม.ย 61 เวลา 11:56
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 2  เม.ย 61 เวลา 11:19
ประกาศผลสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560 วันที่ 15  มี.ค. 61 เวลา 15:51
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ(ปากเปล่า) ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560 วันที่ 3  มี.ค. 61 เวลา 14:30
แจ้ง การขอรับเงินประกันทรัพย์สินเสียหาย 1,000 บาท *นักศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอกทุกหลักสูตร* ที่อนุมัติผลให้สำเร็จการศึกษา / พ้นสภาพ / ลาออก ต วันที่ 22  ก.พ. 61 เวลา 15:29
ประกาศผลสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาโท (แผน ข) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 12  ก.พ. 61 เวลา 18:11
ประชาสัมพันธ์นักศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าโครงการ ASEM Work Placement Programme วันที่ 5  ก.พ. 61 เวลา 14:13
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 2  ก.พ. 61 เวลา 09:13
แจ้ง นักศึกษาภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MMIST) แผน ก ที่ลงรายวิชาวิทยานิพนธ์ ให้มารายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ในวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 256 วันที่ 1  ก.พ. 61 เวลา 14:22
แจ้งวัน เวลา เรียนรายวิชา Graduate English I,II ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 วันที่ 26  ม.ค. 61 เวลา 09:19
แจ้งรายชื่อนักศึกษาเรียนรายวิชาปรับพื้นฐาน ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 25  ม.ค. 61 เวลา 16:40
ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา ThaiEdResearch วันที่ 25  ม.ค. 61 เวลา 11:45
ประกาศผลสอบประมวลความรู้ข้อเขียน นักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 วันที่ 23  ม.ค. 61 เวลา 16:40
ประกาศผลสอบประมวลความรู้ข้อเขียน นักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย (DN) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 วันที่ 23  ม.ค. 61 เวลา 08:30
ประกาศผลสอบประมวลความรู้ข้อเขียน นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และแขนงวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ประยุกต์ (ASE) ประจำภ วันที่ 23  ม.ค. 61 เวลา 08:30
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาโท (แผน ข) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 19  ม.ค. 61 เวลา 15:52
แจ้งกำหนดการเรียนการสอน รายวิชา Graduate English I, II ภาคการศึกษาที่ 2/2560 วันที่ 16  ม.ค. 61 เวลา 16:25
โครงการจัดทำข้อสอบมาตรฐานและทดสอบความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ ประจำปี พ.ศ.2561 วันที่ 16  ม.ค. 61 เวลา 14:17
แจ้งกำหนดการสอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 วันที่ 15  ม.ค. 61 เวลา 10:16
070125854 Data Analytics: First day of the class วันที่ 13  ม.ค. 61 เวลา 09:01
ประกาศวันเริ่มเรียนของวิชา 070115857 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) วันที่ 12  ม.ค. 61 เวลา 17:39
เปลียนแปลงห้องเรียนและเวลา รายวิชา 070315101 Research Methodology for Data Communication and Networking วันที่ 10  ม.ค. 61 เวลา 18:41
แจ้งวันเริ่มเรียนรายวิชา 070115901 Database System Technology ภาคเรียน 2/2560 วันที่ 10  ม.ค. 61 เวลา 10:23
แจ้งวันเริ่มเรียน รายวิชา 070115902 Operating System Technology ภาคการศึกษาที่ 2/2560 วันที่ 9  ม.ค. 61 เวลา 14:33
แจ้งวันเริ่มเรียนรายวิชา 070115903 Data Structure and Algorithms ภาคเรียน 2/2560 วันที่ 8  ม.ค. 61 เวลา 14:04
แจ้งวันเริ่มเรียนวิชา Information Security ของ อ.ดร.กาญจนา วิริยะพันธ์ ทุกตอนเรียน เทอม 2/2560 วันที่ 8  ม.ค. 61 เวลา 13:16
แจ้งวันเริ่มเรียนวิชาของ ผศ.ดร.ณัฐวี อุตกฤษฏ์ เทอม 2/2560 วันที่ 8  ม.ค. 61 เวลา 11:19
แจ้งผลคะแนน Graduate English I ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 วันที่ 5  ม.ค. 61 เวลา 12:27
แจ้งกำหนดการลงทะเบียนเรียนรายวิชา Graduate English I, II ภาคการศึกษาที่ 2/2560 วันที่ 3  ม.ค. 61 เวลา 16:23
จำนวนข่าวมีทั้งหมด 2795  หน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94

Department of IT
Department of ITM
Department of DN

2560 2562
เมษายน 2561
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30          

e-Document


Powered by Templatemonster.com, Copyright © 2011
Faculty of Information Technology
King Mongkut's University of Technology North Bangkok