คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 

 • เลื่อนสอบปลายภาค 2/2563
 • งดให้บริการ 16-31 พ.ค. 64
 • แบนเนอร์ปรับการเรียนการสอน
 • แบนเนอร์รับสมัครนักศึกษารอบ 3
 • กฏ
 • แยกขยะ
 • รับสมัคร โท เอก2564
 • รับสมัครนักศึกษา2564
 • NCCIT2021&IC2IT2021
 • เพิ่มปี
 • มาตรการป้องกัน Covid19
 • How to
 • อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและคณะ
How to...
Download เอกสารและใบคำร้องต่างๆ
Download โลโก้คณะ ITD
การตรวจสอบผลการเรียน
คู่มือการถ่ายสำเนาเอกสาร
คู่มือการติดตั้งและใช้ Printer
การใช้งาน Web Mail ของนักศึกษา
การใช้งาน WiFi ของคณะ
การใช้งาน Virtual Desktop
คู่มือการทำวิทยานิพนธ์

รศ.ดร.พยุง มีสัจ
ผศ.ดร.ณัฐวี อุตกฤษฏ์
ผศ.ดร.มาลีรัตน์ โสดานิล
ผศ.ดร.มณเฑียร รัตนศิริวงศ์วุฒิ
ผศ.ดร.นวพร วิสิฐพงศ์พันธ์
รศ.ดร.พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ
ผศ.ดร.สุนันฑา สดสี
ผศ.ดร.ศักดิ์ชาย ตั้งวรรณวิทย์
รศ.ดร.นลินภัสร์ ปรวัฒน์ปรียกร
ผศ.ดร.ผุสดี บุญรอด
ดร.สุชา สมานชาติ
ผศ.ดร.มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ
ดร.ศิฬาณี นุชิตประสิทธิ์ชัย
อ.ทองพูล หีบไธสง
อ.อรรฆรัตน์ บุญยะผลานันท์
อ.เกียรติศักดิ์ โยชะนัง
ผศ.จีระศักดิ์ นำประดิษฐ์
ดร.ธนพล เจนสุทธิเวชกุล
ดร.กาญจนา วิริยะพันธ์
ดร.วัชรีวรรณ จิตต์สกุล
ดร.พงศ์ศรัณย์ บุญโญปกรณ์
Prof.Dr.Unger Herwig
Dr.Paul Andrew James Mason
Mr.Bhaskar Laha

 

 

 

 

Online : 13
Visitor : 3,757,903

วันที่ 7  พ.ค. 64 เวลา 11:25
  ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครงานของบริษัท SPIE Oil & Gas Services (Thailand) Ltd.
วันที่ 5  พ.ค. 64 เวลา 12:33
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2564 (I-BIT)
วันที่ 5  พ.ค. 64 เวลา 12:28
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน O-NET เพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดี ประจำปีการศึกษา 2564 (I-BIT)
วันที่ 30  เม.ย 64 เวลา 15:04
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการรับตรง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ปีการศึกษา 2564 (ช่วงที่ 2) (I-BIT)
วันที่ 29  เม.ย 64 เวลา 15:26
  กำหนดการรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2563
more...

วันที่ 22  ม.ค. 62 เวลา 09:22
  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง อัตราค่าเรียนวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ
วันที่ 20  ส.ค. 61 เวลา 10:37
  ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติและเกณฑ์การพิจารณาการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ โดยใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
วันที่ 18  ธ.ค. 60 เวลา 19:23
  สรุปแนวทางปฏิบัติการเพิ่มคะแนนการสอบประมวลความรู้ข้อเขียน และปากเปล่า ของนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (แผน ข)
วันที่ 25  เม.ย 57 เวลา 12:38
  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่องการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา
วันที่ 19  ธ.ค. 56 เวลา 09:42
  ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติในการส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับป้องกัน
more...

วันที่ 12  พ.ค. 64 เวลา 18:33
  ประกาศ มจพ. เรื่อง มิจฉาชีพแอบอ้างชื่อ มจพ. เพื่อหลอกลวงให้นักศึกษาโอนเงินเข้าบัญชีส่วนบุคคล
วันที่ 7  เม.ย 64 เวลา 13:19
  นักศึกษาของมหาวิทยาลัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
วันที่ 22  มี.ค. 64 เวลา 15:35
  ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ต.นักวิชาการเงินและบัญชี (พษ 157)
วันที่ 9  มี.ค. 64 เวลา 14:47
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานพิเศษ ต.นักวิชาการเงินและบัญชี (พษ 157)
วันที่ 23  ก.พ. 64 เวลา 14:09
  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี (พษ 157)
more...

วันที่ 19  ก.พ. 64 เวลา 13:18
  โครงการทุนพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ 19  ก.พ. 64 เวลา 10:42
  โครงการทุนพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ 3  ก.พ. 64 เวลา 16:19
  แนวทางการยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ 7  ม.ค. 64 เวลา 16:28
  มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระบบออนไลน์เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติและระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ 23  ธ.ค. 63 เวลา 18:08
  สำนักงาน กพ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลในสาขาวิชาที่ขาดแคลน ประจำปี 2563 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 มกราคม 2564 จำนวน 20 ทุน
more...

วันที่ 5  เม.ย 64 เวลา 08:56
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการวันสหกิจศึกษาและฝึกงานวิชาชีพ มจพ.
วันที่ 16  มี.ค. 64 เวลา 08:59
  ขอเชิญเข้าร่วมในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ 15  มี.ค. 64 เวลา 10:05
  ขอความอนุเคราะห์นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ 15  มี.ค. 64 เวลา 09:59
  ขอเรียนเชิญ เข้าร่วมในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ 5  มี.ค. 64 เวลา 16:10
  ขอประชาสัมพันธ์โครงการเทศกาลการฉายภาพยนตร์เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเทศฝรั่งเศส 17 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบ Online
more...

วันที่ 7  ธ.ค. 63 เวลา 12:04
  รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร(นานาชาติ) ปีการศึกษา 2562
วันที่ 7  ธ.ค. 63 เวลา 11:58
  รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร(ภาษาไทย) ปีการศึกษา 2562
วันที่ 7  ธ.ค. 63 เวลา 09:23
  รายงานการประเมินตนเองระดับคณะ ปีการศึกษา 2562
วันที่ 10  มิ.ย. 63 เวลา 08:54
  แผนการจัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรและระดับคุณะ ปีการศึกษา 2562
วันที่ 10  มิ.ย. 63 เวลา 08:53
  รายงานผลประเมินการศึกษาภายใน หลักสูตรINTER ปีการศึกษา 2561
more...

วันที่ 7  ต.ค. 63 เวลา 16:03
  ขอเชิญร่วมส่งผลงานและเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 17 (NCCIT2021)
วันที่ 7  ต.ค. 63 เวลา 16:02
  ขอเชิญร่วมส่งผลงานและเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 17 (IC2IT2021)
วันที่ 13  ก.พ. 63 เวลา 08:47
  งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 16 (NCCIT2020)
วันที่ 13  ก.พ. 63 เวลา 08:46
  งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 16 (IC2IT2020)
วันที่ 9  มี.ค. 59 เวลา 09:31
  ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก ครั้งที่ 10 (i-CREATe 2016)
more...


Department of IT
Department of ITM
Department of DN

2563 2565
พฤษภาคม 2564
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31          

e-Loan
e-Medicall


Powered by Templatemonster.com, Copyright © 2011
Faculty of Information Technology
King Mongkut's University of Technology North Bangkok