คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 

  • กฏ
  • แยกขยะ
  • รับสมัคร โท เอก2564
  • รับสมัครนักศึกษา2564
  • NCCIT2021&IC2IT2021
  • สโมสร 2563
  • เพิ่มปี
  • มาตรการป้องกัน Covid19
  • How to
  • อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและคณะ
How to...
Download เอกสารและใบคำร้องต่างๆ
Download โลโก้คณะ ITD
การตรวจสอบผลการเรียน
คู่มือการถ่ายสำเนาเอกสาร
คู่มือการติดตั้งและใช้ Printer
การใช้งาน Web Mail ของนักศึกษา
การใช้งาน WiFi ของคณะ
การใช้งาน Virtual Desktop
คู่มือการทำวิทยานิพนธ์

รศ.ดร.พยุง มีสัจ
ผศ.ดร.ณัฐวี อุตกฤษฏ์
ผศ.ดร.มาลีรัตน์ โสดานิล
ผศ.ดร.มณเฑียร รัตนศิริวงศ์วุฒิ
ผศ.ดร.นวพร วิสิฐพงศ์พันธ์
รศ.ดร.พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ
ผศ.ดร.สุนันฑา สดสี
ผศ.ดร.ศักดิ์ชาย ตั้งวรรณวิทย์
รศ.ดร.นลินภัสร์ ปรวัฒน์ปรียกร
ผศ.ดร.ผุสดี บุญรอด
ดร.สุชา สมานชาติ
ผศ.ดร.มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ
ดร.ศิฬาณี นุชิตประสิทธิ์ชัย
อ.ทองพูล หีบไธสง
อ.อรรฆรัตน์ บุญยะผลานันท์
อ.เกียรติศักดิ์ โยชะนัง
ผศ.จีระศักดิ์ นำประดิษฐ์
ดร.ธนพล เจนสุทธิเวชกุล
ดร.กาญจนา วิริยะพันธ์
ดร.วัชรีวรรณ จิตต์สกุล
ดร.พงศ์ศรัณย์ บุญโญปกรณ์
Prof.Dr.Unger Herwig
Dr.Paul Andrew James Mason
Mr.Bhaskar Laha

 

 

 

 

Online : 10
Visitor : 3,744,471

วันที่ 18  ม.ค. 64 เวลา 08:32
  แจ้งผลสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาโท (แผน ข) สาขาวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย (S-MDN) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563
วันที่ 15  ม.ค. 64 เวลา 09:31
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการโควตานักศึกษาเรียนดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2564 (I-BIT)
วันที่ 12  ม.ค. 64 เวลา 14:31
  แจ้งกำหนดการสอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก ประจำภาคเรียนที่ 2/2563
วันที่ 11  ม.ค. 64 เวลา 11:18
  ประกาศทุนรัฐบาลออสเตรียเพิ่มเติม
วันที่ 4  ม.ค. 64 เวลา 13:24
  ประกาศผลสอบประมวลความรู้ S-MMIST ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563
more...

วันที่ 22  ม.ค. 62 เวลา 09:22
  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง อัตราค่าเรียนวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ
วันที่ 20  ส.ค. 61 เวลา 10:37
  ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติและเกณฑ์การพิจารณาการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ โดยใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
วันที่ 18  ธ.ค. 60 เวลา 19:23
  สรุปแนวทางปฏิบัติการเพิ่มคะแนนการสอบประมวลความรู้ข้อเขียน และปากเปล่า ของนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (แผน ข)
วันที่ 25  เม.ย 57 เวลา 12:38
  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่องการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา
วันที่ 19  ธ.ค. 56 เวลา 09:42
  ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติในการส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับป้องกัน
more...

วันที่ 23  พ.ย. 63 เวลา 10:56
  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี (พษ 157)
วันที่ 22  ต.ค. 63 เวลา 15:55
  ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ต.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (พษ 144) , ต.นักวิชาการพัสดุ (พษ 151)
วันที่ 22  ต.ค. 63 เวลา 15:51
  ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ต.นักวิชาการเงินและบัญชี (พษ 157) , ต.วิศวกร (พษ 680)
วันที่ 19  ต.ค. 63 เวลา 09:00
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานพิเศษ ต.นักวิชาการเงินและบัญชี (พษ 157) , ต.วิศวกร (พษ 680)
วันที่ 19  ต.ค. 63 เวลา 08:59
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานพิเศษ ต.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (พษ 144) , ต.นักวิชาการพัสดุ (พษ 151)
more...

วันที่ 7  ม.ค. 64 เวลา 16:28
  มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระบบออนไลน์เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติและระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ 23  ธ.ค. 63 เวลา 18:08
  สำนักงาน กพ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลในสาขาวิชาที่ขาดแคลน ประจำปี 2563 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 มกราคม 2564 จำนวน 20 ทุน
วันที่ 9  ธ.ค. 63 เวลา 11:25
  โครงการทุนพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ 26  ต.ค. 63 เวลา 15:33
  ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนการศึกษาภายนอก
วันที่ 8  ต.ค. 63 เวลา 10:30
  Opening of applications for chevening scholarships 2021/2022 - *Close on 3 November 2020*
more...

วันที่ 25  ธ.ค. 63 เวลา 16:38
  บริษัท บางกอก เพย์เมนต์ โซลูชันส์ จำกัด ขอความอนุเคราะห์ รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ฝึกงาน-สหกิจ-Senior Project
วันที่ 30  ก.ย. 63 เวลา 17:08
  Scalia Ventures Company ขอความอนุเคราะห์ประกาศรับสมัครและสัมภาษณ์งาน ตำแหน่ง Backend developer/ Front End developer/ Mobile developer
วันที่ 7  ส.ค. 63 เวลา 09:36
  บริษัท ซันกรุ๊ป จำกัด ขอความอนุเคราะห์ประกาศรับสมัครและสัมภาษณ์งาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ICT สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0 3673 0240-4 ต่อ 112
วันที่ 23  ก.ค. 63 เวลา 08:55
  สำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจและยืนเคียงข้างสิทธิมนุษยชน (Youth Standing Up for Human Ri
วันที่ 1  ก.ค. 63 เวลา 17:10
  บริษัท เจเนอรัล เอาท์ซอร์สซิ่ง จำกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครงาน Programmer และ Mobile Developer
more...

วันที่ 7  ธ.ค. 63 เวลา 12:04
  รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร(นานาชาติ) ปีการศึกษา 2562
วันที่ 7  ธ.ค. 63 เวลา 11:58
  รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร(ภาษาไทย) ปีการศึกษา 2562
วันที่ 7  ธ.ค. 63 เวลา 09:23
  รายงานการประเมินตนเองระดับคณะ ปีการศึกษา 2562
วันที่ 10  มิ.ย. 63 เวลา 08:54
  แผนการจัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรและระดับคุณะ ปีการศึกษา 2562
วันที่ 10  มิ.ย. 63 เวลา 08:53
  รายงานผลประเมินการศึกษาภายใน หลักสูตรINTER ปีการศึกษา 2561
more...

วันที่ 7  ต.ค. 63 เวลา 16:03
  ขอเชิญร่วมส่งผลงานและเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 17 (NCCIT2021)
วันที่ 7  ต.ค. 63 เวลา 16:02
  ขอเชิญร่วมส่งผลงานและเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 17 (IC2IT2021)
วันที่ 13  ก.พ. 63 เวลา 08:47
  งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 16 (NCCIT2020)
วันที่ 13  ก.พ. 63 เวลา 08:46
  งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 16 (IC2IT2020)
วันที่ 9  มี.ค. 59 เวลา 09:31
  ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก ครั้งที่ 10 (i-CREATe 2016)
more...


Department of IT
Department of ITM
Department of DN

2563 2565
มกราคม 2564
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
         

e-Loan
e-Medicall


Powered by Templatemonster.com, Copyright © 2011
Faculty of Information Technology
King Mongkut's University of Technology North Bangkok