คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 

 • พ้นสภาพนักศึกษา
 • เพิ่มปี
 • ถอนรายวิชา
 • กำหนดการ
 • แบนเนอร์รับสมัคร2/2563
 • คณะผู้บริหาร
 • อ.พยุง
 • มาตรการป้องกัน Covid19
 • เปลี่ยนชื่อคณะ
 • กรรมการสโมสร
 • How to
 • รณรงค์แยกขยะ
 • อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและคณะ
How to...
Download เอกสารและใบคำร้องต่างๆ
Download โลโก้คณะ ITD
การตรวจสอบผลการเรียน
คู่มือการถ่ายสำเนาเอกสาร
คู่มือการติดตั้งและใช้ Printer
การใช้งาน Web Mail ของนักศึกษา
การใช้งาน WiFi ของคณะ
การใช้งาน Virtual Desktop
คู่มือการทำวิทยานิพนธ์

รศ.ดร.พยุง มีสัจ
ผศ.ดร.ณัฐวี อุตกฤษฏ์
ผศ.ดร.มาลีรัตน์ โสดานิล
ผศ.ดร.มณเฑียร รัตนศิริวงศ์วุฒิ
ผศ.ดร.นวพร วิสิฐพงศ์พันธ์
รศ.ดร.พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ
ผศ.ดร.สุนันฑา สดสี
ผศ.ดร.ศักดิ์ชาย ตั้งวรรณวิทย์
รศ.ดร.นลินภัสร์ ปรวัฒน์ปรียกร
ผศ.ดร.ผุสดี บุญรอด
ดร.สุชา สมานชาติ
ผศ.ดร.มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ
ดร.ศิฬาณี นุชิตประสิทธิ์ชัย
อ.ทองพูล หีบไธสง
อ.อรรฆรัตน์ บุญยะผลานันท์
อ.เกียรติศักดิ์ โยชะนัง
ผศ.จีระศักดิ์ นำประดิษฐ์
ดร.ธนพล เจนสุทธิเวชกุล
ดร.กาญจนา วิริยะพันธ์
ดร.วัชรีวรรณ จิตต์สกุล
ดร.พงศ์ศรัณย์ บุญโญปกรณ์
Prof.Dr.Unger Herwig
Dr.Paul Andrew James Mason
Mr.Bhaskar Laha

 

 

 

 

Online : 35
Visitor : 3,726,836

วันที่ 11  ก.ย. 63 เวลา 09:18
  ประกาศผลสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษาระดับปริญญาเอก คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563
วันที่ 19  ส.ค. 63 เวลา 14:57
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (ปากเปล่า) ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563
วันที่ 19  ส.ค. 63 เวลา 13:17
  ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเพื่อการพัฒนาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเส้นทางสายไหม-ประเทศไทย
วันที่ 17  ส.ค. 63 เวลา 10:25
  แจ้งเปลี่ยนแปลงตารางสอบกลางภาค ระดับปริญญาโท ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
วันที่ 14  ส.ค. 63 เวลา 16:36
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ IAESTE Thailand
more...

วันที่ 22  ม.ค. 62 เวลา 09:22
  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง อัตราค่าเรียนวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ
วันที่ 20  ส.ค. 61 เวลา 10:37
  ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติและเกณฑ์การพิจารณาการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ โดยใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
วันที่ 18  ธ.ค. 60 เวลา 19:23
  สรุปแนวทางปฏิบัติการเพิ่มคะแนนการสอบประมวลความรู้ข้อเขียน และปากเปล่า ของนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (แผน ข)
วันที่ 25  เม.ย 57 เวลา 12:38
  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่องการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา
วันที่ 19  ธ.ค. 56 เวลา 09:42
  ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติในการส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับป้องกัน
more...

วันที่ 15  ก.ย. 63 เวลา 15:01
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานพิเศษ ต.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (พษ 144) , ต.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พษ 145) , ต.นักวิชาการพัสดุ (พษ 151)
วันที่ 2  ก.ย. 63 เวลา 16:45
  ประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ จำนวน 3 อัตรา (ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (พษ 1
วันที่ 24  ส.ค. 63 เวลา 11:08
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ แจ้งเพื่อทราบว่า การว่าจ้างและรับจ้างทำผลงานทางวิชาการ เป็นการกระทำความผิดตามมาตรา 70 วรรคหนึ่งแห่ง พ.ร.บ.
วันที่ 17  ส.ค. 63 เวลา 16:22
  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลกำหนดวันรับแบบคำขอกู้ยืมเงินฯ 1/2563 สำหรับผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ และรายเก่าเปลี่ยนระดับ วันยื่นแบบคำขอกู้ยืมเงิน 26 ส.ค. 2563
วันที่ 13  ส.ค. 63 เวลา 09:24
  พิธีเปิดงาน "Super AI Engineer" จัดโดยกระทรวง อว. สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย และเครือข่ายทางด้าน AI
more...

วันที่ 28  ส.ค. 63 เวลา 15:53
  รับสมัครทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับนานาชาติของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
วันที่ 11  ส.ค. 63 เวลา 10:32
  ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร - การส่งมอบผลงานวิจัยและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่น 1
วันที่ 14  ก.ค. 63 เวลา 08:38
  ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)
วันที่ 14  ก.ค. 63 เวลา 08:24
  การเปิดรับสมัครทุนโครงการดุษฎีบัณฑิต มจพ. และทุนสนับสนุนโครงการวิจัยของนักวิจัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ประจำปี 2564
วันที่ 19  มิ.ย. 63 เวลา 09:10
  ประกาศสำนักวิจัย เรื่อง รับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย ประจำปี 2563
more...

วันที่ 7  ส.ค. 63 เวลา 09:36
  บริษัท ซันกรุ๊ป จำกัด ขอความอนุเคราะห์ประกาศรับสมัครและสัมภาษณ์งาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ICT สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0 3673 0240-4 ต่อ 112
วันที่ 23  ก.ค. 63 เวลา 08:55
  สำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจและยืนเคียงข้างสิทธิมนุษยชน (Youth Standing Up for Human Ri
วันที่ 1  ก.ค. 63 เวลา 17:10
  บริษัท เจเนอรัล เอาท์ซอร์สซิ่ง จำกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครงาน Programmer และ Mobile Developer
วันที่ 8  มิ.ย. 63 เวลา 14:51
  การประปานครหลวง ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดคลิปรณรงค์ประหยัดน้ำ **ชิงโล่รางวัลและเงินรางวัลรวมกว่า 140,000 บาท**
วันที่ 14  ต.ค. 59 เวลา 15:58
  ขอเชิญเข้าร่วมงาน ITU Telecom World 2016
more...

วันที่ 10  มิ.ย. 63 เวลา 08:54
  แผนการจัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรและระดับคุณะ ปีการศึกษา 2562
วันที่ 10  มิ.ย. 63 เวลา 08:53
  รายงานผลประเมินการศึกษาภายใน หลักสูตรINTER ปีการศึกษา 2561
วันที่ 10  มิ.ย. 63 เวลา 08:51
  รายงานผลประเมินการศึกษาภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2561
วันที่ 10  มิ.ย. 63 เวลา 08:51
  รายงานผลประเมินการศึกษาภายใน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปีการศึกษา 2561
วันที่ 11  มี.ค. 57 เวลา 18:19
  QA News ชุมชนเรียนรู้ของครูเพื่อศิษย์
more...

วันที่ 13  ก.พ. 63 เวลา 08:47
  งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 16 (NCCIT2020)
วันที่ 13  ก.พ. 63 เวลา 08:46
  งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 16 (IC2IT2020)
วันที่ 9  มี.ค. 59 เวลา 09:31
  ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก ครั้งที่ 10 (i-CREATe 2016)
วันที่ 9  มี.ค. 59 เวลา 09:14
  ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ ICT-ISPC 2016
วันที่ 16  มิ.ย. 57 เวลา 12:46
  ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาระดับชาติ 2014
more...


Department of IT
Department of ITM
Department of DN

2562 2564
กันยายน 2563
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
         

e-Loan
e-Medicall


Powered by Templatemonster.com, Copyright © 2011
Faculty of Information Technology
King Mongkut's University of Technology North Bangkok