คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 

 • ประกาศรายชื่อ I-BIT รอบ 1
 • เปิดรับสมัครนักศึกษา 1/2562 (ช่วงที่ 2)
 • โครงการดูงาน
 • บุคลากร​ดีเด่น
 • พนักงานดีเด่น
 • NCCIT2019-IC2IT2019
 • TCI
 • การปรับปรุงหลักสูตร DN 1/2562
 • How to
 • PhD
 • ลดการใช้ถุงพลาสติก
 • รณรงค์แยกขยะ
 • Information technology in business
 • DNS Group
 • อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและคณะ
จำนวนการจองห้องสอบวิทยานิพนธ์ฯมีทั้งหมด 1142 รายการ
เพิ่มข้อมูลจองห้องสอบ
วัน/เดือน/ปี
เรื่อง
ห้อง
เริ่มต้น
สิ้นสุด
29/1/2562
สอบหัวข้อการค้นคว้าอิสระ
ชื่อ-นามสกุลผู้จอง ผศ.ดร.ผุสดี บุญรอด
ห้องเรียน 4A02 (บางซ่อน 2)
08:30
13:00
20/12/2561
ประชุมประกัน
ชื่อ-นามสกุลผู้จอง นรศิลป์ ชูชื่น
ห้องประชุม 6A03 (ประดู่แดง 3)
13.00
16.00
14/12/2561
Visiting Vietnamese Students
ชื่อ-นามสกุลผู้จอง patipat pookdam
ห้องปฏิบัติการ 5A10 (บางเขน 7)
9.00
16.00
13/12/2561
Visiting Vietnamese Students
ชื่อ-นามสกุลผู้จอง patipat pookdam
ห้องปฏิบัติการ 5A10 (บางเขน 7)
9.00
16.00
17/12/2561
สอบหัวข้อวิทยานิพนธ์
ชื่อ-นามสกุลผู้จอง นางสาววรรณนภา โพธิ์ผลิ
ห้องประชุม 6A03 (ประดู่แดง 3)
9.00
12.00
15/12/2561
สอบหัวข้อวิทยานิพนธ์
ชื่อ-นามสกุลผู้จอง นางสาวสุปราณี ห้อมา
ห้องประชุม 6A03 (ประดู่แดง 3)
9.00
12.00
14/12/2561
สอบหัวข้อวิทยานิพนธ์
ชื่อ-นามสกุลผู้จอง นางสาวชนิดา แก้วเพชร
ห้องประชุม 6A03 (ประดู่แดง 3)
9.00
18.00
29/11/2561
สอบหัวข้อวิทยานิพนธ์
ชื่อ-นามสกุลผู้จอง นางสาวลักษนันท์ พลอยวัฒนาวงศ์
ห้องประชุม 6A03 (ประดู่แดง 3)
9.00
12.00
15/12/2561
สอบภาษาอังกฤษ
ชื่อ-นามสกุลผู้จอง สาวิตรี ชูชม
ห้องเรียน 4A06 (บางซ่อน 6)
13.00
16.00
6/12/2561
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ จำนวน 2 คน
ชื่อ-นามสกุลผู้จอง นางสาวสุดคนึง เดชะ
ห้องเรียน 3A13 (บางซ่อน 1)
09.00
14.00
13/11/2561
ประชุมหลักสูตรปริญญาตรี
ชื่อ-นามสกุลผู้จอง ผศ.ดร.ทิพยา จินตโกวิท
ห้องประชุม 6A03 (ประดู่แดง 3)
13.00
16.00
7/12/2561
สอบป้องกัน
ชื่อ-นามสกุลผู้จอง นายก่อเกียรติ แก้วกิ่ง
ห้องเรียน 4A02 (บางซ่อน 2)
13.00
16.00
7/12/2561
สอบป้องกัน
ชื่อ-นามสกุลผู้จอง นายณรงค์ฤทธิ์ วังคีรี
ห้องเรียน 4A02 (บางซ่อน 2)
9.00
12.00
18/10/2561
สอบก้าวหน้าวิทยานิพนธ์
ชื่อ-นามสกุลผู้จอง นายประมูล สุขสกาวผ่อง
ห้องประชุม 6A03 (ประดู่แดง 3)
14.00
16.00
17/10/2561
สอบก้าวหน้าวิทยานิพนธ์
ชื่อ-นามสกุลผู้จอง ไพรินทร์ ไทยสงเคราะห์
ห้องประชุม 6A03 (ประดู่แดง 3)
16.00
18.00
18/10/2561
ิอบรม CCNA
ชื่อ-นามสกุลผู้จอง นายสมพล เพิ่มพัธน์
ห้องปฏิบัติการ 5A09 (บางเขน 6)
08.30
16.30
17/10/2561
ิอบรม CCNA
ชื่อ-นามสกุลผู้จอง นายสมพล เพิ่มพัธน์
ห้องปฏิบัติการ 5A09 (บางเขน 6)
08.30
16.30
16/10/2561
ิอบรม CCNA
ชื่อ-นามสกุลผู้จอง นายสมพล เพิ่มพัธน์
ห้องปฏิบัติการ 5A09 (บางเขน 6)
08.30
16.30
9/11/2561
อบรมเจ้าหน้าที่กัมพูชา
ชื่อ-นามสกุลผู้จอง Patipat Pookdam
ห้องปฏิบัติการ 5A10 (บางเขน 7)
9.00
16.00
8/11/2561
อบรมเจ้าหน้าที่กัมพูชา
ชื่อ-นามสกุลผู้จอง Patipat Pookdam
ห้องปฏิบัติการ 5A10 (บางเขน 7)
9.00
16.00
 
จำนวนการจองห้องสอบวิทยานิพนธ์ฯมีทั้งหมด 1142 รายการ  58 หน้า [1], 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58,


Department of IT
Department of ITM
Department of DN

2561 2563
มีนาคม 2562
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
         

e-Loan
e-Medicall


Powered by Templatemonster.com, Copyright © 2011
Faculty of Information Technology
King Mongkut's University of Technology North Bangkok