คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 

 • ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
 • it congratulations
 • best present
 • โครงการไอทีอาสาอนุรักษ์ป่าชายเลน: ร่วมใจปลูกป่าชายเลน เฉลิมพระเกียรติในหลวง และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย
 • How to
 • ทุนนักศึกษาแผน ก
 • PhD
 • AIS Research Division
 • MIS Party
 • Information technology in business
 • DNS Group
 • อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและคณะ
วิทยานิพนธ์ (Thesis) 
1. การเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ 
บ.001 คำร้องขอเสนอโครงการวิทยานิพนธ์และแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
บ.020 แบบฟอร์มเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ 
2. การสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
บ.003 คำร้องขอสอบหัวข้อ 
บ.021 บทคัดย่อ 
3. การสอบก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ 
บ.003 คำร้องขอสอบก้าวหน้า 
บ.021 บทคัดย่อ 
4. การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 
บ.004 คำร้องขอสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 
บ.009 คำร้องขออนุมัติผลการสำเร็จการศึกษา 
บ.021 บทคัดย่อ 
Transcript ฉบับตรวจสอบ* 
5. คำร้องที่เกี่ยวข้องอื่นๆ 
บ.002 คำร้องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
บ.006 คำร้องขอส่งโครงการวิทยานิพนธ์ฉบับแก้ไข 
บ.010 คำร้องขอส่งผลงานที่ได้นำเสนอ-ตีพิมพ์ 
บ.011 คำร้องขอรับทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
บ.016 คำร้องขอเสนอผลการสอบภาษาต่างประเทศ 
Thesis Manual 
สารนิพนธ์ (Master Project) 
1. การเสนอโครงการสารนิพนธ์ 
ทส.01 โครการสารนิพนธ์ (Proposal) 
ทส.09 คำร้องขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ 
ทส.10 คำร้องขอเสนอโครงกำรสำรนิพนธ์ 
ทส.11 คำร้องขอสอบและแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบหัวข้อสำรนิพนธ์ 
ทส.12 แบบประเมินผลการสอบหัวข้อสารนิพนธ์ 
ทส.13 ใบรายงานผลการสอบหัวข้อสารนิพนธ์ 
2. การสอบป้องกันสารนิพนธ์ 
บ.004 คำร้องขอสอบป้องกันสารนิพนธ์ 
บ.009 คำร้องขออนุมัติผลการสำเร็จการศึกษา 
บ.021 บทคัดย่อ 
ผลสอบภาษาต่างประเทศ* 
Transcript ฉบับตรวจสอบ* 
3. คำร้องที่เกี่ยวข้องอื่นๆ 
ทส.06 คำร้องขอเก็บรวบรวมข้อมูล-แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ 
ทส.07 คำร้องขอตรวจสอบการยืมคืนวัสดุ-ครุภัณฑ์ - รูปเล่มปัญหาพิเศษและซีดี 
ทส.14 คําร้องขอส่งโครงการสารนพนธ์ฉบับแก้ไข 
หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ 
Thesis Manual 
ปัญหาพิเศษ (Special Problem) 
ทส.02 โครงการปัญหาพิเศษ Special Problem Proposal 
ทส.06 คำร้องขอเก็บรวบรวมข้อมูล แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ 
ทส.07 คำร้องขอตรวจสอบการยืมคืนวัสดุ-ครุภัณฑ์ - รูปเล่มปัญหาพิเศษและซีดี 
ทส.12 คำร้องขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปัญหาพิเศษ 
หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ 
Thesis Manual 
การสอบประมวลความรู้ (ปริญญาโท แผน ข) 
ทส.05 คำร้องทั่วไป ขอเพิ่มคะแนนสอบประมวลความรู้ 
บ.005 คำร้องขอสอบประมวลความรู้ 
บ.009 คำร้องขออนุมัติผลการสำเร็จการศึกษา 
ผลสอบภาษาต่างประเทศ* 
Transcript ฉบับตรวจสอบ* 
การสอบวัดคุณสมบัติ (ปริญญาเอก) 
บ.005 คำร้องขอสอบวัดคุณสมบัติ 
บ.016 คำร้องขอเสนอผลการสอบภาษาต่างประเทศ 
Transcript ฉบับตรวจสอบ* 
เอกสารอื่นๆ 
ทส.05 คำร้องทั่วไป 
บ.007 คำร้องขอหนังสือขอขยายเวลาเพื่อลาศึกษา-ส่งตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน 
บ.008 คำร้องขอลาพักการศึกษา-ขอกลับเข้าศึกษา 
คำร้องขอบัตรอนุญาตจอดรถยนต์ 

ย้อนกลับหน้าเดิม


Department of IT
Department of ITM
Department of DN

2559 2561
กันยายน 2560
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
         

e-Document


Powered by Templatemonster.com, Copyright © 2011
Faculty of Information Technology
King Mongkut's University of Technology North Bangkok