คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 

 • แบนเนอร์รับสมัคร2/2563
 • อ.ตั้น
 • อ.พีช
 • คณะผู้บริหาร
 • อ.พยุง
 • love & care
 • มาตรการป้องกัน Covid19
 • เปลี่ยนชื่อคณะ
 • กรรมการสโมสร
 • How to
 • รณรงค์แยกขยะ
 • อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและคณะ
วิทยานิพนธ์ (Thesis) 
1. การเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ 
บ.001 คำร้องขอเสนอโครงการวิทยานิพนธ์และแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
บ.020 แบบฟอร์มเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ 
2. การสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
บ.003 คำร้องขอสอบหัวข้อ/ขอสอบความก้าวหน้า 
บ.021 บทคัดย่อ 
3. การสอบก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ 
บ.003 คำร้องขอสอบก้าวหน้า 
บ.021 บทคัดย่อ 
4. การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 
บ.004 คำร้องขอสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
บ.009 คำร้องขออนุมัติผลการสำเร็จการศึกษา 
บ.021 บทคัดย่อ 
Transcript ฉบับตรวจสอบ* 
5. คำร้องที่เกี่ยวข้องอื่นๆ 
บ.002 คำร้องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
บ.006 คำร้องขอส่งโครงการวิทยานิพนธ์ฉบับแก้ไข 
บ.010 คำร้องขอส่งผลงานที่ได้นำเสนอ-ตีพิมพ์ 
บ.011 คำร้องขอรับทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการนานาชาติ 
บ.016 คำร้องขอเสนอผลการสอบภาษาต่างประเทศ 
ทส.51/IT-51 คำร้องขอรับทุนเพื่อนำเสนอบทความวิจัย 
Thesis Manual 
สารนิพนธ์ (Master Project) 
1. การเสนอโครงการสารนิพนธ์ 
ทส.01 โครการสารนิพนธ์ (Proposal) 
ทส.09 คำร้องขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ 
ทส.10 คำร้องขอเสนอโครงการสารนิพนธ์ 
ทส.11 คำร้องขอสอบและแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหัวข้อสารนิพนธ์ 
ทส.12 แบบประเมินผลการสอบหัวข้อสารนิพนธ์ 
ทส.13 ใบรายงานผลการสอบหัวข้อสารนิพนธ์ 
ทส.14 คําร้องขอส่งโครงการสารนิพนธ์ฉบับแก้ไข 
2. การสอบป้องกันสารนิพนธ์ 
บ.004 คำร้องขอสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
บ.009 คำร้องขออนุมัติผลการสำเร็จการศึกษา 
บ.021 โครงการย่อ 
ผลสอบภาษาต่างประเทศ* 
Transcript ฉบับตรวจสอบ* 
3. คำร้องที่เกี่ยวข้องอื่นๆ 
ทส.06 คำร้องขอเก็บรวบรวมข้อมูล-แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ 
ทส.07 คำร้องขอตรวจสอบการยืมคืนวัสดุ-ครุภัณฑ์ - รูปเล่มปัญหาพิเศษและซีดี 
หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ 
ทส.51/IT-51 คำร้องขอรับทุนเพื่อนำเสนอบทความวิจัย 
Thesis Manual 
การค้นคว้าอิสระ (Independent Study) 
1. การเสนอโครงการค้นคว้าอิสระ 
ทส.01 โครงการค้นคว้าอิสระ (Proposal) 
ทส.09 คำร้องขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาค้นคว้าอิสระ 
ทส.10 คำร้องขอเสนอโครงการค้นคว้าอิสระ 
ทส.11 คำร้องขอสอบและแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหัวข้อค้นคว้าอิสระ 
ทส.12 แบบประเมินผลการสอบหัวข้อค้นคว้าอิสระ 
ทส.13 ใบรายงานผลการสอบหัวข้อค้นคว้าอิสระ 
ทส.14 คําร้องขอส่งโครงการค้นคว้าอิสระฉบับแก้ไข 
2. การสอบป้องกันค้นคว้าอิสระ 
บ.004 คำร้องขอสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
บ.009 คำร้องขออนุมัติผลการสำเร็จการศึกษา 
บ.021 โครงการย่อ 
ผลสอบภาษาต่างประเทศ* 
Transcript ฉบับตรวจสอบ* 
3. คำร้องที่เกี่ยวข้องอื่นๆ 
ทส.06 คำร้องขอเก็บรวบรวมข้อมูล-แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ 
ทส.07 คำร้องขอตรวจสอบการยืมคืนวัสดุ-ครุภัณฑ์ - รูปเล่มปัญหาพิเศษและซีดี 
หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ 
ทส.51/IT-51 คำร้องขอรับทุนเพื่อนำเสนอบทความวิจัย 
Thesis Manual 
ปัญหาพิเศษ (Special Problem) 
ทส.01 โครงการปัญหาพิเศษ Special Problem Proposal 
ทส.06 คำร้องขอเก็บรวบรวมข้อมูล แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ 
ทส.07 คำร้องขอตรวจสอบการยืมคืนวัสดุ-ครุภัณฑ์ - รูปเล่มปัญหาพิเศษและซีดี 
ทส.09 คำร้องขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปัญหาพิเศษ 
หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ 
ทส.51/IT-51 คำร้องขอรับทุนเพื่อนำเสนอบทความวิจัย 
Thesis Manual 
การสอบประมวลความรู้ (ปริญญาโท แผน ข) 
ทส.05 คำร้องทั่วไป ขอเพิ่มคะแนนสอบประมวลความรู้ 
บ.005 คำร้องขอสอบประมวลความรู้/ขอสอบวัดคุณภาพ 
บ.009 คำร้องขออนุมัติผลการสำเร็จการศึกษา 
ผลสอบภาษาต่างประเทศ* 
Transcript ฉบับตรวจสอบ* 
การสอบวัดคุณสมบัติ (ปริญญาเอก) 
บ.005 คำร้องขอสอบประมวลความรู้/ขอสอบวัดคุณสมบัติ 
บ.016 คำร้องขอเสนอผลการสอบภาษาต่างประเทศ 
Transcript ฉบับตรวจสอบ* 
เอกสารอื่นๆ 
ทส.05 คำร้องทั่วไป 
บ.007 คำร้องขอหนังสือขอขยายเวลาเพื่อลาศึกษา-ส่งตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน 
บ.008 คำร้องขอลาพักการศึกษา-ขอกลับเข้าศึกษา 
คำร้องขอบัตรอนุญาตจอดรถยนต์ 

ย้อนกลับหน้าเดิม


Department of IT
Department of ITM
Department of DN

2562 2564
สิงหาคม 2563
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31          

e-Loan
e-Medicall


Powered by Templatemonster.com, Copyright © 2011
Faculty of Information Technology
King Mongkut's University of Technology North Bangkok