คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 

 • พ้นสภาพนักศึกษา
 • เพิ่มปี
 • ถอนรายวิชา
 • กำหนดการ
 • แบนเนอร์รับสมัคร2/2563
 • คณะผู้บริหาร
 • อ.พยุง
 • มาตรการป้องกัน Covid19
 • เปลี่ยนชื่อคณะ
 • กรรมการสโมสร
 • How to
 • รณรงค์แยกขยะ
 • อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและคณะ
งานปีใหม่ 2552
Vietnam Academy of Science and Technology เยี่ยมชมคณะ ฯ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2551
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และการทำ Strategy Map" เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2551
นักศึกษาวิชา Reading Unit in IT เยี่ยมชม TOT Academic เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2551
พิธีเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมศาสนาคุณธรรมและจริยธรรม และ พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ "เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน" เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2551
งานสานสัมพันธ์ MMIS เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2551
พิธีเปิดงานกีฬาบุคลากร มจพ. เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2551
ไว้อาลัยประดู่แดง ส่งเสด็จสู่วรรคาลัย - สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2551
เทศกาลลอยกระทง.....งานลอยกระทงประดู่แดง 2551 ณ บริเวณลานสวนปาล์ม เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2551
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รอบปีการศึกษา 2550 ระดับมหาวิทยาลัย เยี่ยมชมคณะ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2551
โครงการร้อยรักร้อยสิ่งดีเพื่อสังคมไทย ตอน จุดเริ่มต้น ณ บ้านเบธาเนีย - อ.วังสะพุง จ. เลย เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2551
ทอดกฐินของ มจพ. ณ วัดจำปาทอง จ.สิงห์บุรี เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2551
ปฐมนิเทศ เทอม 2/2551 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2551
ปัจฉิมนิเทศ รอบ 2 เทอม 1/2551 หัวข้อเรื่อง "เป็นบัณฑิตอย่างไร จึงจะสร้างความพึงพอใจให้องค์กร" โดย ดร.นพ.ยุทธนา ภาระนันท์ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2551
Congratulations IT'08 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2551
อบรมหลักสูตร "ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา" หลักสูตรที่ 4 (หลักสูตรขยายผล) เมื่อวันที่ 8 - 10 ตุลาคม 2551
นักศึกษาวิชา Data Warehouse เยี่ยมชมคลังข้อมูลของบริษัท AIS เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2551
งานเลี้ยงและพิธีเปิด "โครงการศูนย์ทางไกลเพื่อพัฒนาการศึกษา และพัฒนาชนบทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" เมื่อวันที่ 28 - 29 กันยายน 2551
สัมมนาการทำ KM ยากจริงหรือ โดยคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2551
งานเกษียณอายุราชการ : "อำลาประดู่แดง 2551" เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2551
คณะผู้เยี่ยมชมจากมหาวิทยาลัยทักษิณเยี่ยมชมคณะ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2551
การประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น เรื่อง รูปแบบและแนวทางการพัฒนาฐานข้อมูลกลางเพื่อการบริหารของ มจพ.
ระดับบริหาร ณ ห้องประชุม 215 อาคารอเนกประสงค์ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2551
ระดับปฎิบัติการ ณ ห้องประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2551
โครงการปลูกป่าชายเลน : ตลาดบางน้ำผึ้ง + ปลูกป่าชายเลนที่กรมพลาธิการทหารบก + วัดอโศการาม เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2551
แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศในระดับปริญญาเอก เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2551
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเยี่ยมชมคณะฯ ในวันที่ 28 สิงหาคม 2551
ตรวจเยี่ยมและรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 26-27 สิงหาคม 2551
พิธีวางพานประดับพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะ ร.4 ณ อนุเสาวรีย์ ร.4 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2551
งานทอดผ้าป่าสามัคคีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ณ วัดมัชฌันติการาม เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2551
งานร้อยรัก ร้อยดวงใจ จากสายใยจาก "ลูก" ถึง "แม่" ณ ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2551
นักศึกษาวิชา Logistics and Supply Chain Management เยี่ยมชมคลังสินค้าบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2551
นักศึกษาวิชา Logistics and Supply Chain Management เยี่ยมชมศูนย์กระจายสินค้าของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ที่ศูนย์กระจายสินค้าลาดกระบังเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2551
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Administration and Working on the Cluster Computing" โดย Mr.Daniel Berg เมื่อวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2551
The College of Science and Technology (CST), Royal University of Bhutan จากประเทศภูฏาน เยี่ยมชมคณะฯ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2551
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารของมหาวิทยาลัยใหม่ หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา (นบอ.) รุ่นที่ 3
โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ ASP.NET
ประชุมโครงการ I See U เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2551
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2551 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2551
ภาพงานกิจกรรมสานสัมพันธ์ IT เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2551
โครงการเรียนรู้ศิลปและวัฒนธรรมไทย ณ พระบรมมหาราชวังและวัดพระแก้ว เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2551
บรรยาย เรื่อง ความรู้เบื้องต้นสำหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในองค์กร เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2551
การสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง แนวทางการทำวิจัยให้ประสบผลสำเร็จสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2551
คณะอาจารย์และนักศึกษาสาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศและสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จากวิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็นเยี่ยมชมคณะ วันที่ 3 มิถุนายน 2551
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 24 พฤษภาคม 2551 (วันที่ 2)
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 23 พฤษภาคม 2551 (วันแรก)
ปฐมนิเทศนักศึกษาของคณะฯ ประจำปีการศึกษา 2551 รอบ 2 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2551
มหาวิทยาลัยโยนกเยี่ยมชมคณะฯ และ มจพ. ระหว่างวันที่ 12 - 14 พฤษภาคม 2551
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2550 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2551
โครงการจัดอบรมความรู้พื้นฐานด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ มติชน ไอ ซี ยู (Matichon I see u)
โรงเรียนโคกกลางวิทยา วันที่ 22-23 เมษายน 2551
โรงเรียนโคกเจริญวิทยา วันที่ 22-23 เมษายน 2551
โรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง วันที่ 24-25 เมษายน 2551
โรงเรียนบ้านคึมบง วันที่ 24-25 เมษายน 2551
โรงเรียนบ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง วันที่ 24-25 เมษายน 2551
โรงเรียนบ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์ วันที่ 24-25 เมษายน 2551
อบรม Lisrel ระหว่างวันที่ 21 - 25 เมษายน 2551
Dean of Information Technology&Computer Studies from La Consolacion College Manila visited on 11 April 2008
วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธารามเข้าเยี่ยมชมคณะฯ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2551
Cisco Networking Academy Program Training class 5
Professor จาก Fern University เมือง Hagen ประเทศเยอรมัน เยี่ยมชมคณะฯ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2551
ปฐมนิเทศนักศึกษาของคณะฯ ประจำปีการศึกษา 2551 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2551
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิตเยี่ยมชมคณะฯ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2551
สถาปนามหาวิทยาลัย (มจพ.) ครบรอบ 49 ปี เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2551
Congratulations 2007เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2551
สัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง "การเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ฯ" ณ ห้องประชุมเบญจรัตน์ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2551
คณะจาก Mongolian University of Science and Technology เยี่ยมชมคณะฯ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2551
คณะจาก Oklahoma State University เยี่ยมชมคณะ, สถาบัน และบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร ระหว่างวันที่ 27 ธ.ค. 50 ถึง 7 ม.ค. 51

ย้อนกลับหน้าเดิม


Department of IT
Department of ITM
Department of DN

2562 2564
กันยายน 2563
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
         

e-Loan
e-Medicall


Powered by Templatemonster.com, Copyright © 2011
Faculty of Information Technology
King Mongkut's University of Technology North Bangkok