นักวิจัย/ขอบข่ายงานวิจัย
กลุ่มวิจัย
เอกสาร/ข้อมูลวิจัยเผยแพร่
สัมนา/อบรมปฏิบัติการ
การพัฒนาระบบสารสนเทศ
จัดประชุมวิชาการระดับชาติ NCCIT
จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ IC2IT
วารสารวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิจัย และการให้บริการวิชาการของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
(IT Faculty's Research Groups and Academic services)

นโยบายการบริการและวิจัย และนโยบายการบริการทางวิชาการแก่สังคม

นโยบายการบริการและวิจัย

 • พัฒนา สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ทุกรูปแบบให้ เกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว
 • สรรหาแหล่งเงินทุนจากทั้งภายในและภายนอก เพื่อใช้ในการศึกษาวิจัยและค้นคว้าทางด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ รวมทั้งการบริหารและการจัดการของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สนับสนุน ส่งเสริมและจัดให้มีแหล่งเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่ได้มาตรฐานสำหรับนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร
 • สนับสนุนทุนอุดหนุนงานวิจัย เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักวิจัยมีกำลังใจในการทำงานวิจัยอย่างเต็มความสามารถและมีประสิทธิภาพ
 • ร่วมในเครือข่ายการวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในและนอกประเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพของอาจารย์ เช่น การเป็นสมาชิกสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ซึ่งได้ร่วมดำเนินการจัดงานประชุมวิชาการ NCIT และร่วมดำเนินการจัดทำวารสาร JIST
 • เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานประชุมวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งระดับชาติ (NCCIT) และนานาชาติ (IC2IT) และจัดทำวารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ผลงานการวิจัยของนักวิจัยจากหน่วยงานต่าง ๆ ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • จัดประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยและเวทีสำหรับการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผ่านเว็บของคณะอย่างต่อเนื่อง
 • นโยบายการบริการทางวิชาการแก่สังคม

 • บริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย โดยให้ความช่วยเหลือทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ตลอดถึงการให้คำแนะนำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอื่น ๆ จากบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะสาขา
 • สนับสนุนการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็นการบริการวิชาการแก่นักศึกษา และบุคคลากรทั้งภายในและภายนอก
 • สร้างเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ โดยใช้เป็นแหล่งเพาะฟัก (Incubator) นักเทคโนโลยีสารสนเทศรุ่นใหม่ ๆ ให้เกิดพัฒนาการทางด้านความคิด เพื่อสร้างสรรค์งานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
 • ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยในการบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมในการบริการวิชาการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สนับสนุนการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในและเผยแพร่สู่สาธารณะ

 • นโยบายประกาศ ณ ปี พ.ศ.2555-2559
  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  Powered by Templatemonster.com, Copyright © 2011
  Faculty of Information Technology
  King Mongkut's University of Technology North Bangkok