นักวิจัย/ขอบข่ายงานวิจัย
กลุ่มวิจัย
เอกสาร/ข้อมูลวิจัยเผยแพร่
สัมนา/อบรมปฏิบัติการ
การพัฒนาระบบสารสนเทศ
จัดประชุมวิชาการระดับชาติ NCCIT
จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ IC2IT
วารสารวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
การพัฒนาระบบสารสนเทศ (IT Project Development)

     ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากในปัจจุบันที่องค์กรต่าง ๆ จะต้องให้ความสำคัญ เพราะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานขององค์กร ทั้งในด้านการบริหาร การเผยแพร่ข้อมูลความรู้ ช่องทางการสื่อสารกับหน่วยงานอื่น หรือบุคคล ที่ต้องการติดต่อหรือทราบข้อมูล สร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร เป็นต้น

     คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นหน่วยงานระดับคณะ ที่มีความพร้อมทั้งด้านบุคลากร และทรัพยากร ที่จะวิจัยพัฒนางานด้านเทคโนโลยี คณะฯ และมหาวิทยาลัยมีผลงานการวิจัยต่าง ๆ มากมาย พร้อมที่จะรังสรรค์ และบูรณาการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน ดังนั้นคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มจพ. จึงเล็งเห็นโอกาสอันดีที่จะได้มีส่วนช่วยให้คำปรึกษาในการพัฒนาและปรับปรุงเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยีและการบริหารจัดการสารสนเทศให้แก่องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชนทุกแห่งที่สนใจ เพื่อให้องค์กรมีระบบจัดการสารสนเทศที่ทันสมัย และสามารถเป็นระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการของหน่วยงานได้ นอกจากจะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร ทั้งในด้านความสวยงาม ความทันสมัยของข้อมูล ความรวดเร็วในการใช้งาน ความรวดเร็วในการค้นหาข้อมูล และใช้งานง่าย ยังสร้างความพึงพอใจให้กับผู้เยี่ยมชม/ผู้ขอรับบริการ/ลูกค้า

ตัวอย่างระบบสารสนเทศที่คณะพัฒนาขึ้นให้แก่องค์กรต่าง ๆ อาทิ

 • เว็บไซต์สำนักข่าว AECNews (http://www.aecnews.co.th)

 • เว็บไซต์บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.)
     (http://paecthai.opdc.go.th)

 • เว็บไซต์บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศของสำนักงานพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) (http://www.opdc.go.th)

 • ระบบบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการลงทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 • ระบบฐานข้อมูลหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ติดต่องานบริการวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

  ผศ.ดร.ณัฐวี อุตกฤษฏ์
  Tel: 02-555-2000 ต่อ 2706
  E-mail: nattaveeu@kmutnb.ac.th
  Powered by Templatemonster.com, Copyright © 2011
  Faculty of Information Technology
  King Mongkut's University of Technology North Bangkok