นักวิจัย/ขอบข่ายงานวิจัย
กลุ่มวิจัย
เอกสาร/ข้อมูลวิจัยเผยแพร่
สัมนา/อบรมปฏิบัติการ
การพัฒนาระบบสารสนเทศ
จัดประชุมวิชาการระดับชาติ NCCIT
จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ IC2IT
วารสารวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
สัมนา/อบรมเชิงปฏิบัติการ (Seminars/Workshops)

     คณะเทคโนโลยีสารสนเทศมีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรที่มีความรู้ มีความสามารถ และมีประสบการณ์ รวมถึงมีสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการวิชาการสู่สังคม ภายใต้นโยบายการบริการและวิจัย และนโยบายการบริการทางวิชาการแก่สังคม ของคณะฯ และภายใต้ระเบียบการให้บริการวิชาการฯ ของคณะฯ และของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศ

สัมมนา / อบรมเชิงปฏิบัติการ Seminars / Workshops

 • การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ABAP Workbench Foundations Workshop/Advanced ABAP Workbench Foundations Workshop
       คลิกดูรายละเอียด

 • การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Agile Software Development
       คลิกดูรายละเอียด

 • การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Android Programming
       คลิกดูรายละเอียด

 • การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Complex Networks
       คลิกดูรายละเอียด

 • การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Cryptography and Steganography
       คลิกดูรายละเอียด

 • การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ JAVA Programming
       คลิกดูรายละเอียด

 • การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ MATLAB
       คลิกดูรายละเอียด

 • การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Scrum Software Development
       คลิกดูรายละเอียด

 • การสัมมนาการวางแผนกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร
       คลิกดูรายละเอียด

 • การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปในการวิจัยขั้นสูง
       คลิกดูรายละเอียด
 • ติดต่องานบริการวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

  ผศ.ดร.ณัฐวี อุตกฤษฏ์
  Tel: 02-555-2000 ต่อ 2706
  E-mail: nattaveeu@kmutnb.ac.th


  การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ABAP Workbench Foundations Workshop / Advanced ABAP Workbench Foundations Workshop

       SAP (System, Application and Products in Data Processing) เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปทางธุรกิจประเภท ERP (Enterprise Resource Planning) ซึ่งใช้ควบคุมดูแลทุกสายของบริษัทที่ช่วยจัดการสายงานทุกสายงานของธุรกิจให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และได้ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำ สามารถ นำไปใช้ประกอบการดำเนินกิจกรรมของธุรกิจได้ และผู้บริหารสามารถวางแผนและจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั่วทั้งบริษัทได้ โดยการเชื่อมโยง กระบวนการทางธุรกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดซื้อ การผลิต การขาย ลอจิสติกส์ บัญชี การเงินและงานบุคคล เป็นต้น โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อนำไปสู่ผลกำไรสูงสุด ของบริษัท และการปฏิรูปกระบวนการทำงานซึ่งกำลังมีบทบาทสำคัญต่อการเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการทำงานของ องค์กรขนาดเล็กและขนาดใหญ่

       ERP เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการจัดการ (Manage) ได้ทั้งองค์กร โดยที่มี Common Database เก็บข้อมูลทุกอย่างไว้ที่เดียวกัน เพื่อป้องกันความซ้ำซ้อน ของข้อมูล ทำให้มีประสิทธิภาพ มีการ Share ข้อมูลสูงสุด โดยแต่ละส่วนสามารถดึงข้อมูลที่ตัวเองสนใจมาวิเคราะห์ได้ และสามารถที่จะ Integrate ได้หมดไม่ว่าจะเป็น Marketing, Manufacturing, Accounting และ Staffing โดยจัดขึ้นปีละ 2 หลักสูตร

  หลักสูตรที่ 1 : ABAP Workbench Foundations Workshop เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น

  ช่วงเวลาฝึกอบรม : ประมาณเดือนพฤษภาคม

  ค่าใช้จ่าย : โปรดติดตามบนหน้าเว็บไซต์ของคณะ

  หัวข้อในการฝึกอบรม ABAP Workbench Foundations Workshop มีดังนี้

 • Create ABAP programs and the most important Repository objects using appropriate ABAP Workbench tools
 • Navigate in the Workbench and use the syntax help
 • Process source text with the ABAP Editor
 • Test programs using the Debugger
 • Project-oriented development using the Transport Organizer
 • Overview of important ABAP statements
 • Define elementary and structured data objects
 • Working with internal tables
 • Use function groups and function modules
 • Use of classes, methods and BAPIs
 • Database dialogs: information about database tables in the ABAP Dictionary, read database tables
 • User dialogs: list, selection screen, screens
 • Overview of the different options for adapting software
 • หลักสูตรที่ 2 : Advanced ABAP Workbench Foundations Workshop

  ช่วงเวลาฝึกอบรม : ประมาณเดือนพฤศจิกายน

  ค่าใช้จ่าย : โปรดติดตามบนหน้าเว็บไซต์ของคณะ

  หัวข้อในการฝึกอบรม Advanced ABAP Workbench Foundations Workshop มีดังนี้

 • SAP Smart forms overview
 • SAP Form builder
 • Texts, address and Graphics
 • Tables and Templates
 • Flow control
 • Integration into Programs
 • Smart styles
 • Case study
 • ติดต่อ ภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  Tel: 02-555-2000 ต่อ 2730
  กลับสู่ด้านบน

  การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Agile Software Development

       การพัฒนาซอฟท์แวร์ทุกวิธีมีเป้าหมายเดียวกันคือ เพื่อให้ได้ซอฟท์แวร์ที่ตรงตามความต้องการและดำเนินงานสำเร็จลุล่วงภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด เช่น ดำเนินการพัฒนาเสร็จภายในเวลาที่กำหนด อยู่ในงบประมาณที่ตั้งไว้ และกระบวนการพัฒนาเป็นไปตามมาตรฐานที่ยอมรับ แต่เนื่องด้วยปัจจุบันปัญหา สำคัญที่พบบ่อยในการพัฒนาซอฟท์แวร์คือผู้ใช้งานหรือลูกค้าเปลี่ยนแปลงความต้องการบ่อย ทำให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาซอฟท์แวร์ ลดลง วิธีหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหานี้ คือการพัฒนาซอฟท์แวร์โดยใช้ Agile Methods เช่น Scrum, EXtreme Programming (XP), และ Test-driven development (TDD) เป็นต้น อ้างอิงตาม http://www.agilemanifesto.org Agile Methods มีอุดมการณ์ที่ว่าเราค้นพบวิธีที่ดีกว่าในการพัฒนา ซอฟท์แวร์จากการลงมือทำจริง และช่วยเหลือผู้อื่น นั่นคือ เราให้ความสำคัญกับคนและการมีปฎิสัมพันธ์กันมากกว่าการทำตามขั้นตอน และเครื่องมือ ซอฟต์แวร์ที่นำไปใช้งานได้จริงมากกว่า เอกสารที่ครบถ้วนสมบูรณ์ร่วมมือกันทำงานกับลูกค้ามากกว่าการต่อรองให้เป็นไปตามสัญญาที่ได้กำหนดไว้ การตอบรับการเปลี่ยนแปลง มากกว่าการทำตาม แผนที่วางไว้

  ช่วงเวลาฝึกอบรม : โปรดติดตามบนหน้าเว็บไซต์ของคณะ

  ค่าใช้จ่าย : โปรดติดตามบนหน้าเว็บไซต์ของคณะ

  ติดต่อ ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  Tel: 02-555-2000 ต่อ 2728
  กลับสู่ด้านบน

  การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Android Programming

       Android SDK เป็นระบบปฏิบัติการที่ใช้มากที่สุดในโลก โดยที่มีผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ใหม่ ๆ บนอุปกรณ์นี้ประเภท Smart Phone หรือ Tablet การเขียนโปรแกรมบนมือถือ Android เบื้องต้น เป็นภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object Oriented Programming) ภาษาหนึ่งที่เหมาะสำหรับ การพัฒนาระบบงานที่มีความซับซ้อนสามารถทำงานได้หลายแพลตฟอร์ม (Platform) โดยไม่จำเป็นต้องแก้ไขหรือคอมไพล์โปรแกรม (Compile) ใหม่ อีกทั้งเป็นภาษาที่เหมาะกับการใช้งานในระบบเครือข่าย พร้อมทั้งมีไลบรารีสนับสนุน และสามารถเรียกใช้งานจากระยะไกลได้อย่างปลอดภัย

       โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนโปรแกรมบนมือถือ Android เบื้องต้น จะช่วยเตรียมความพร้อมให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความสามารถในการเขียนโปรแกรม และพัฒนาตนเองสู่การเป็นนักเขียนโปรแกรมมืออาชีพในอนาคต

  ช่วงเวลาฝึกอบรม : โปรดติดตามบนหน้าเว็บไซต์ของคณะ

  ค่าใช้จ่าย : โปรดติดตามบนหน้าเว็บไซต์ของคณะ

  ติดต่อ ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  Tel: 02-555-2000 ต่อ 2728
  กลับสู่ด้านบน

  การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Complex Networks

       ในปัจจุบัน โครงข่ายต่างๆ เช่น Communication Networks, Social Networks, Propagation Networks, หรือ Biological Networks ล้วนแต่เป็น Complex Networks ซึ่งเป็นโครงข่ายที่มีการเชื่อมต่อแบบซับซ้อน ไม่มีโครงสร้างที่แน่ชัด

  Complex Networks สามารถแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบหลักดังนี้ คือ

 • Random Network Model (ER Model)
 • Small-world Network Model (WS Model)
 • Scale-free Network Model (BA Model)
 •      โดยแต่ละรูปแบบมีคุณลักษณะและวิธีการสร้าง การเชื่อมต่อที่แตกต่างกัน การวิเคราะห์โครงข่ายในรูปแบบต่างๆ พฤติกรรมการเชื่อมต่อมีอิทธิพลต่อความสามารถในการกระจายข้อมูลหรือแลกเปลี่ยนข้อมูล เช่น ความยาวเส้นทางเฉลี่ย (Average Path Length), การแพร่กระจายดีกรี (Degree Distribution) เป็นต้น การวิเคราะห์ดังกล่าวสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการหาโหนดที่มีความสำคัญในโครงข่าย การหาเส้นทางที่เหมาะสมในการส่งข้อมูล และการแพร่กระจายข้อมูล

       “Pajek” คือตัวอย่างของเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์โครงข่ายขนาดใหญ่ ฟรี และสามารถทำงานได้บนหลายระบบปฏิบัติการเช่น วินโดวส์ (Windows) และยูนิกส์ (Unix) “Pajek”สามารถวิเคราะห์โครงข่ายและแสดงผลเป็นรูปภาพ (Visualization) ดังภาพ

  ช่วงเวลาฝึกอบรม : โปรดติดตามบนหน้าเว็บไซต์ของคณะ

  ค่าใช้จ่าย : โปรดติดตามบนหน้าเว็บไซต์ของคณะ

  ติดต่อ ภาควิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  Tel: 02-555-2000 ต่อ 2726
  กลับสู่ด้านบน

  การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Cryptography and Steganography

       ปัจจุบันการสื่อสารข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีเครือข่ายกำลังเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวาง ชีวิตประจำวันของเรานั้น ใช้เทคโนโลยีเครือข่ายตลอดเวลา ไม่ว่า จะเป็นการใช้โทรศัพท์ การใช้เครื่อง กดเงินสดอัตโนมัติ หรือแม้แต่การใช้งานอินเตอร์เนต สิ่งหนึ่งที่เป็นที่ต้องการในการสื่อสารผ่าน เครือข่ายก็คือ ความปลอดภัย นิยามของคำว่า “ความปลอดภัย” คือ ปราศจากอันตราย การที่จะได้มาซึ่งความปลอดภัยในการ ใช้เทคโนโลยีเครือข่ายนั้น มีหลากหลาย วิธี เช่น การพิสูจน์ตัวตน การป้องกันการถูกทำลายของ ข้อความ และ การเก็บข้อมูลให้เป็นความลับ สำหรับโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเข้ารหัส และการซ่อนข้อความเบื้องต้นนั้น จะเน้นความปลอดภัยในเรื่องของการเก็บข้อมูลให้เป็นความลับ โดยใช้เทคโนโลยีสองชนิด คือ การเข้ารหัสข้อมูล (Cryptography) และ การซ่อนข้อมูล (Steganography)

  หัวข้อในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเข้ารหัส และการซ่อนข้อความเบื้องต้น มีดังนี้

 • พื้นฐานการเข้ารหัสข้อมูล
 • แนะนำอัลกอริธึมและทฤษฎีการเข้ารหัสข้อมูลที่ใช้งานในปัจจุบัน
 • แนะนำโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการเข้ารหัสข้อมูล
 • พื้นฐานการซ่อนข้อมูล
 • แนะนำทฤษฎีการซ่อนข้อมูลเบื้องต้น
 • แนะนำโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการซ่อนข้อมูล
 • ช่วงเวลาฝึกอบรม : โปรดติดตามบนหน้าเว็บไซต์ของคณะ

  ค่าใช้จ่าย : โปรดติดตามบนหน้าเว็บไซต์ของคณะ

  ติดต่อ ภาควิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  Tel: 02-555-2000 ต่อ 2726
  กลับสู่ด้านบน

  การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Java Programming

       โลกในยุคปัจจุบันนี้กำลังพัฒนาไปสู่โลกแห่งการสื่อสารที่ไร้พรมแดน คำว่า “เทคโนโลยีสารสนเทศ” หรือ IT (Information Technology) นั้น จึงมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้ประเทศไทยของเราพัฒนาได้ทัดเทียมกับประเทศอื่น ๆ การพัฒนาโปรแกรมเป็นกระบวนการหนึ่งในวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) ซึ่งผู้พัฒนาโปรแกรมจะต้องเลือกใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมกับการพัฒนาระบบงาน ภาษาจาวา (Java Programming Language) เป็นภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุ Object Oriented Programming) ภาษาหนึ่งที่เหมาะสำหรับการพัฒนาระบบงานที่มีความซับซ้อน สามารถทำงานได้หลายแพลตฟอร์ม (Platform) โดยไม่จำเป็นต้องแก้ไขหรือคอมไพล์ โปรแกรม (Compile) ใหม่ อีกทั้งเป็นภาษาที่เหมาะกับการใช้งานในระบบเครือข่าย พร้อมทั้งมีไลบรารีสนับสนุน และสามารถเรียกใช้งานจากระยะไกลได้อย่างปลอดภัย

       โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมภาษา JAVA เบื้องต้น จะช่วยเตรียมความพร้อมให้ผู้อบรมมีความรู้ความสามารถในการเขียนโปรแกรม และพัฒนาตนเองสู่การเป็นนักเขียนโปรแกรมมืออาชีพในอนาคต

  ช่วงเวลาฝึกอบรม : โปรดติดตามบนหน้าเว็บไซต์ของคณะ

  ค่าใช้จ่าย : โปรดติดตามบนหน้าเว็บไซต์ของคณะ

  ติดต่อ ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  Tel: 02-555-2000 ต่อ 2728
  กลับสู่ด้านบน

  การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ MATLAB

       ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ อินเทอร์เน็ตและซอฟต์แวร์ได้เข้ามามีบทบาทในการบริหารและจัดการข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ ทำให้ผู้บริหารของ ทุกองค์กรต้องการมีการปรับตัวและพัฒนาบุคลากรขององค์กรของตนให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการจัดการและบริหารระบบฐานข้อมูล ทั้งภายในและภายนอกองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้องค์กรสามารถบริหารงานและจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ การฝึกอบรม MATLAB จะช่วยเป็นสื่อประกอบการจัดการเรียนการสอนทางด้านการบริหาร การบริหารข้อมูลสารสนเทศ อีกทั้งใช้แก้ปัญหาการพัฒนาศักยภาพผู้เข้าอบรมให้มี ีความรู้ ความสามารถ ในบริหารจัดการและแก้ไข ปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับระบบการจำแนกฐานข้อมูล และการคำนวณค่าต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการ ขององค์กรได้

  หัวข้อในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ MATLAB Foundations มีดังนี้

 • MATLAB Fundamentals
 • The MATLAB User Interface and Basic Using
 • Working with MATLAB Variables
 • MATLAB Plotting
 • Creating and Using M-Files
 • Data Input and Output
 • ช่วงเวลาฝึกอบรม : โปรดติดตามบนหน้าเว็บไซต์ของคณะ

  ค่าใช้จ่าย : โปรดติดตามบนหน้าเว็บไซต์ของคณะ

  ติดต่อ ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  Tel: 02-555-2000 ต่อ 2728
  กลับสู่ด้านบน

  การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Scrum Software Development

       ปัจจุบันอุตสาหกรรมต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจภายใต้การแข่งขันที่สูง ทำให้มีโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์หลายโครงการประสบปัญหาหลักด้านการส่งมอบงานให้ทันเวลา ทั้งนี้สาเหตุหลักมาจากการที่ลูกค้าไม่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาซอฟต์แวร์ และการเปลี่ยนแปลงความต้องการของลูกค้ามีอยู่ตลอด ปัญหาดังกล่าวนี้ สามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile โดยหลักการของ Agile จะให้ความสำคัญกับ “คนและการมีปฏิสัมพันธ์กัน มากกว่าการทำตามขั้นตอนและเครื่องมือซอฟต์แวร์ที่นำไปใช้งานได้จริง มากกว่าเอกสารที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ร่วมมือทำงานกับลูกค้ามากกว่าการต่อรองให้เป็นไปตามสัญญา และการตอบรับการเปลี่ยนแปลง มากกว่าการทำตามแผนที่วางไว้” (http://www.agilemanifesto.org/iso/th/)

       หนึ่งในวิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก คือ Scrum โดย Scrum สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงความต้องการของลูกค้าที่บ่อยครั้งได้เป็นอย่างดี Scrum ประกอบด้วย 3 หัวข้อหลัก คือ

 • Roles ประกอบด้วย Product Owner, Scrum Master และ Development Team
 • Meeting ประกอบด้วย Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Reviews และ Sprint Retrospectives
 • Artifacts ประกอบด้วย Product Backlogs, Sprint Backlogs และ Burn Down Chart
 •      ด้วยหลักการที่งานต่อการนำไปปฏิบัติ และประสิทธิภาพที่ได้รับการยอมรับว่าสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี Scrum จึงได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ Scrum Software Development จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำเทคนิคที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการทำงานวิจัยและการวิจัยต่อไป

  ช่วงเวลาฝึกอบรม : โปรดติดตามบนหน้าเว็บไซต์ของคณะ

  ค่าใช้จ่าย : โปรดติดตามบนหน้าเว็บไซต์ของคณะ

  ติดต่อ ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  Tel: 02-555-2000 ต่อ 2728
  กลับสู่ด้านบน

  การสัมมนาการวางแผนกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร

       คณะเทคโนโลยีสารสนเทศมีการจัดการเรียนการสอนที่มีรายวิชาทั้งทางด้านระบบสารสนเทศและวิชาทางธุรกิจ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวข้องในระบบสารสนเทศในองค์กร การเรียนรู้ด้านการวางแผนกลยุทธ์ระบบสารสนเทศ การนำแผนกลยุทธ์ไปใช้ในการปฏิบัติการจริงในองค์กรเป็นเนื้อหาที่สามารถนำมาใช้ในการวางแผนธุรกิจ เพื่อสนับสนุนเป้าหมายขององค์กรเป็นสำคัญ จากการสำรวจความต้องการของบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งศิษย์เก่าพบว่า มีความ ต้องการเพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านการวางแผนกลยุทธ์ระบบสารสนเทศในองค์กร ดังนั้น การวางแผนกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรนี้จึงจัดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี

  ช่วงเวลาฝึกอบรม : โปรดติดตามบนหน้าเว็บไซต์ของคณะ

  ค่าใช้จ่าย : โปรดติดตามบนหน้าเว็บไซต์ของคณะ

  ติดต่อ ภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  Tel: 02-555-2000 ต่อ 2730
  กลับสู่ด้านบน

  การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปในการวิจัยขั้นสูง

       การวิจัยจัดเป็นการค้นหาความรู้ความจริงโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย การกำหนดปัญหา การตั้งสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการสรุปผลการวิจัย ทุกขั้นตอนมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน การสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่ดีจะต้องเกิดจากปัญหาวิจัยที่ดีมีการ เก็บรวบรวมข้อมูลตามหลักการและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสรุปผลการวิจัยได้อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะการวิจัยเชิงปริมาณที่มุ่งเน้นจัดกระทำกับข้อมูล จำนวนมาก หากต้องการความลุ่มลึกของผลการวิจัยจำเป็นต้อง อาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่สอดคล้องกับปัญหาวิจัยนั้น ๆ

       โมเดลลิสเรล หรือโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น (Linear Structural Relationship Model หรือ LISREL Model) เป็นโมเดลการวิจัยที่แสดง โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่นักวิจัยสร้างขึ้น ตามทฤษฎีแทนปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นจริงตามธรรมชาติ เนื่องจากปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นจริงใน ธรรมชาติมี โครงสร้างความสัมพันธ์ที่หลากหลายและซับซ้อน ซึ่งในการวิจัย นักวิจัยไม่สามารถศึกษาได้ครบทุก องค์ประกอบ เนื่องจากข้อจำกัดด้านต่าง ๆ ดังนั้นโมเดลการวิจัยที่สร้างขึ้นจึงเป็นการประยุกต์ทฤษฎีเข้ากับ สภาพการณ์ที่เป็นจริง ตามระเบียบวิธีอนุมานทำให้ได้เป็นโมเดลที่เป็น สมมุติฐานการวิจัยหรือโมเดลวิจัย แนวคิดของการวิจัยในปัจจุบันจึงมีความสอดคล้องกับโมเดลลิสเรลอย่างมาก แต่เนื่องจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ โครงสร้างเชิงเส้น ยังจัดเป็นเรื่องใหม่และมีผู้ประยุกต์การวิเคราะห์ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นเข้ากับการวิจัยไม่มากนัก

       คณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้ตระหนัก และเห็นถึงความสำคัญของการ ใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตรดังกล่าวทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนานักวิจัยให้ได้รู้หลักการ และวิธีการในการเลือกใช้สถิติให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อนำไปสู่การพัฒนางานวิจัยยิ่ง ๆ ขึ้นไป

  หัวข้อในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปในการวิจัยขั้นสูง" มีดังนี้

 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิเคราะห์สมการโครงสร้างเชิงเส้น (SEM)
 • การใช้โปรแกรมลิสเรล (LISREL)
 • การวิเคราะห์สำหรับการวิจัยเชิงทดลอง
 • การวิเคราะห์องค์ประกอบ
 • การวิเคราะห์อิทธิพล (Path analysis)
 • การวิเคราะห์โมเดลลิสเรล (Full Model)
 • การวิเคราะห์กลุ่มพหุ (Multiple group analysis)
 • ช่วงเวลาฝึกอบรม : โปรดติดตามบนหน้าเว็บไซต์ของคณะ

  ค่าใช้จ่าย : โปรดติดตามบนหน้าเว็บไซต์ของคณะ

  ติดต่อ ภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  Tel: 02-555-2000 ต่อ 2730
  กลับสู่ด้านบน  Powered by Templatemonster.com, Copyright © 2011
  Faculty of Information Technology
  King Mongkut's University of Technology North Bangkok