นักวิจัย/ขอบข่ายงานวิจัย
กลุ่มวิจัย
เอกสาร/ข้อมูลวิจัยเผยแพร่
สัมนา/อบรมปฏิบัติการ
การพัฒนาระบบสารสนเทศ
จัดประชุมวิชาการระดับชาติ NCCIT
จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ IC2IT
วารสารวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มวิจัย (IT Research Groups)

    คณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดตั้งกลุ่มวิจัยขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสาร วิทยาการ ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์จากการค้นคว้าวิจัย และ พัฒนาทางวิชาการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศของอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้สนใจที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน อันจะนำมาซึ่งผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป กลุ่มวิจัยของคณะฯประกอบด้วย 3 กลุ่มวิจัย ได้แก่

1. กลุ่มวิจัยด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความมั่นคงของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
    Data Network and Security (DNS)

“กลุ่มวิจัยด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความมั่นคงของเครือข่ายคอมพิวเตอร์” หรือ “Data Network and Security Research Group (DNS)” มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการศึกษา พัฒนางานวิจัย เพื่อสร้างและพัฒนาผลงานวิชาการด้านสื่อสารข้อมูล เครือข่าย โทรคมนาคม ระบบความปลอดภัย คอมพิวเตอร์ และหัวข้องานวิจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นการวิจัยสำหรับอาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตร นานาชาติ เพื่อให้เกิดผลการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม สามารถนำไปพัฒนาต่อเนื่องได้ รวมทั้งสามารถเผยแพร่ผลงานวิจัยไปสู่ระดับนานาชาติ เพื่อเร่งรัดและ ส่งเสริมให้คณะและมหาวิทยาลัยมีผลงานการวิจัย เพิ่มขึ้น ในการเตรียมความพร้อมที่จะออกไปสู่มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติในอนาคตอันใกล้

ติดต่อ
ผศ.ดร.ศิรปัฐช์ บุญครอง
Asst.Prof.Dr.Sirapat Boonkrong
Tel: 02-555-2000 ต่อ 2726
E-mail: sirapatb@kmutnb.ac.th

2. กลุ่มวิจัยด้าน Grid and Cloud Research Initiative (GCRI – FInfoK)

“GCRI” or “GCRI – FInfoK” (Grid and Cloud Research Initiative of Faculty of Information Technology at KMUTNB) is a research group with the aims to instigate Grid and Cloud research in the Faculty of Information Technology, King Mongkut’s University of Technology North Bangkok. GCRI is currently an unofficial research group to allow for flexible operation. Driven by the need for higher computation capacity to solve complex problems and storage for massive data, organisations share their resources such as computing clusters in exchange for access to the resources owned and controlled by other organisations, thus forming the Grid infrastructure. Grid computing involves almost every discipline in computer science and information technology. Depending on your interest, it is possible to apply your expertise to Grid and Cloud computing.

Preliminary Goal and Planned Activities

GCRI’s first primary goal is to train faculty staffs and students in the fields of Grid computing and Cloud computing

 • A series of seminars will be held. Day and time of the seminars are to be announced (1-hour seminars on Monday or Tuesday, weekly or fortnightly).

 • A forthcoming project involves setting up a PRAGMA Grid site.
 • ติดต่อ
  ผศ.ดร.สุชา สมานชาติ
  Asst.Dr.Sucha Smanchat
  E-mail: sucha.smanchat@acm.org

  3. กลุ่มวิจัยด้าน Information Technologies in Business Intelligence (IT-BI)

      เนื่องด้วยในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทอย่างมากในภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรม โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มพูลศักยภาพในการจัดการ การบริหาร และการดำเนินธุรกิจ และอุตสาหกรรมการให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence) คือหนึ่งในเทคโนโลยีที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมไว้ในคลังข้อมูล เพื่อตอบสนองและสนับสนุนการวางแผน การตัดสินใจและการบริหารงานในองค์กรให้เกิดประสิทธิผล โดยสามารถคาดการณ์ พยากรณ์ความต้องการของผู้บริโภค (ลูกค้า) หรืองค์กรได้ เช่น ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support Systems) ระบบแนะนำ (Recommender Systems) เป็นต้น โดยเทคโนโลยีที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในระบบดังกล่าวข้างต้น เพื่อทให้เป็นธุรกิจอัจฉริยะได้นั้น มีหลายประเภทได้แก่ Data Mining Techniques, Ontology Technology, Evolutionary Algorithms, Swarm Intelligence และ Optimization Techniques

      เพื่อส่งเสริมการทำวิจัยในหัวข้อดังกล่าวข้างต้น โครงการจัดตั้งกลุ่มวิจัยเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจอัจฉริยะจึงถูกจัดตั้งขึ้น เพื่อสนับสนุนการทำวิจัยร่วมกันระหว่าง นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ส่งสเริมให้เกิดการสังเคราะห์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และความคิดเห็น ระหว่างกัน ทำให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ และสนับสนุนการเผยแพร่งานวัจยในวารสารวิชาการ หรือการนำเสนอในที่ประชุมวิชาการทั้งระดับชาติ และระดับนานาชาติ เพื่อเพิ่มศักยภาพงานวิจัยของคณะ ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือกับเครือข่ายภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย และพัฒนาคุณภาพงานวิจัยสู่ระดับการประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรม ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายและพันธกิจของมหาวิทยาลัย

  ติดต่อ
  ผศ.ดร.สุนันทา สดสี
  Asst.Dr.Sunantha Sodsee
  Tel: 02-555-2000 ต่อ 2728
  E-mail: -
  Powered by Templatemonster.com, Copyright © 2011
  Faculty of Information Technology
  King Mongkut's University of Technology North Bangkok