นักวิจัย/ขอบข่ายงานวิจัย
กลุ่มวิจัย
เอกสาร/ข้อมูลวิจัยเผยแพร่
สัมนา/อบรมปฏิบัติการ
การพัฒนาระบบสารสนเทศ
จัดประชุมวิชาการระดับชาติ NCCIT
จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ IC2IT
วารสารวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
นักวิจัย/ขอบข่ายงานวิจัย (Researchers/Research Areas)
Data Mining
ขอบข่ายงานวิจัยทางด้าน Data Mining
Data Network
ขอบข่ายงานวิจัยทางด้าน Data Network
Management Information System (MIS)
ขอบข่ายงานวิจัยทางด้าน Management Information System (MIS)
รายชื่อนักวิจัยและสาขาการวิจัย
1. รศ.ดร.พยุง มีสัจ : Data Mining, Computational Intelligence, Machine Learning, Data Science, Big Data Analysis, Signal Processing, Busines s Intelligence.
2. รศ.ดร.ศิรปัฐ บุญครอง : Network Security, Wireless Network, Cloud Computing, etc.
3. ผศ.ดร.ณัฐวี อุตกฤษฎ์ : Knowledge Management, Information Security Management, Logistics and Supply Chain Management, and other topics related in IT and MIS.
4. ผศ.ดร.ทิพยา จินตโกวิท : Human Computer Interaction, Knowledge Sharing, Factor Analysis, Web Technology.
5. ผศ.ดร.มาลีรัตน์ โสดานิล : Image Processing, knowledge transfer, Ontology, Semantic, Tex Mining, Time Series Analysis.
6. ผศ.ดร.มณเฑียร รัตนศิริวงศ์วุฒิ : Factor Analysis, Knowledge Management, Ontology, Applied Information Systems, Computer Education.
7. ผศ.ดร.ศักดิ์ชาย ตั้งวรรณวิทย์ : Customer Relationship Management, Enterprise Resource Planning, Business Information Systems, Applied Information Systems, Computer Education.
8. ผศ.ดร.นลินภัสร์ ปรวัฒน์ปรียกร : Software Development, Software Requirements Analysis, Software Engineering, Knowledge Transfer.
9. ผศ.ดร.พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ : Web Programming, Mobile & Wireless, Data Network, Database Security.
10. ผศ.ดร.นวพร วิสิฐพงศ์พันธ์ : Computer Network, Wireless Sensor Network, Vehicular Ad Hoc Networks, Smart Automotive, Routing Protocol, Social Network Analysis.
11. ผศ.ดร.สุนันฑา สดสี : P2P Network, Evolutionary Computation, Data Mining, Search Engine Optimization, Recommender System, Information Security.
12. ดร.ผุสดี บุญรอด : Data Mining, Text Mining, Artificial Intelligence, Artificial Neural Network, Ontology, Semantic Web
13. ดร.สุชา สมานชาติ : Parallel Computing, Distributed Computing, Algorithms, Cloud Computing, Big Data
14. ดร.มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ : Image Processing, Pattern Recognition, Artificial Intelligence.


Powered by Templatemonster.com, Copyright © 2011
Faculty of Information Technology
King Mongkut's University of Technology North Bangkok