Home || Event/News || Publication || Research/Project || Powerpoint/Document || Webboard || Guest Book || Link || About me
 
 
  @@@....ครู คือประทีป...ของชีวิต .....@@@ ... หนึ่งคืองานสอนคนให้เปรื่องปราชญ์ ... ... หนึ่งสอนศาสตร์คุณธรรมศาสนา ... ด้วยสองสิ่งช่วยสร้างปัญญา สร้างคุณค่า สอนศีลธรรมประจำใจ

 
 
 
การพัฒนาระบบสารสนเทศ การประเมินผลระบบสารสนเทศ
19/4/2561
ขั้นตอนที่ 3-4 Direction Phase and Recommendation Phase
4/4/2561
ขั้นตอนที่ 2 กระบวนการวางแผนการพัฒนาระบบสารสนเทศ ขั้นตอน Analysis Phase
26/3/2561
กระบวนการวางแผนการพัฒนาระบบสารสนเทศ ขั้นตอน Visioning Phase
10/3/2561
Case Study 3 : ตัวอย่างการวางแผนการพัฒนาระบบสารสนเทศในองค์การ
6/2/2561
กระบวนการวางแผนการพัฒนาระบบสารสนเทศ
6/2/2561
บทบาททางยุทธวิธีของระบบสารสนเทศ
29/1/2561
Case Study 2 : Management
22/1/2561
ระบบสารสนทเศ เทคโนโลยีสารสนเทศ องค์กร
22/1/2561
Case Study 1 : Technology
8/1/2561
 
 
รายชื่อสมาชิกงานกลุ่มธุรกิจที่น่าสนใจ ห้อง MMIST1T'55 (sec2)
24/6/2555
สมาชิก วิชา Special Problem
29/11/2554
ส่งรายงานความก้าวหน้า ปัญหาพิเศษ
7/10/2554
 
All contents © copyright 2004 Template Site, Inc. All rights reserved.