Home || Event/News || Publication || Research/Project || Powerpoint/Document || Webboard || Guest Book || Link || About me
 
 
  @@@....ครู คือประทีป...ของชีวิต .....@@@ ... หนึ่งคืองานสอนคนให้เปรื่องปราชญ์ ... ... หนึ่งสอนศาสตร์คุณธรรมศาสนา ... ด้วยสองสิ่งช่วยสร้างปัญญา สร้างคุณค่า สอนศีลธรรมประจำใจ

 
 
 
กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ และการประเมินระบบสารสนเทศ
25/3/2562
ขั้นตอนการวางแผน Direction and Recommendation Phase
11/3/2562
ขั้นตอนการวางแผน Analysis Phase
11/3/2562
ขั้นตอนการวางแผน Visioning Phase
27/2/2562
คู่มือการเขียนบทความวิจัย คณะ IT
8/2/2562
คู่มือการทำวิทยานิพนธ์
8/2/2562
Research Proposal สไลด์
8/2/2562
Research Proposal เอกสาร
8/2/2562
Populations and Sampling สไลด์
29/1/2562
Case Study 3
28/1/2562
 
 
รายชื่อสมาชิกงานกลุ่มธุรกิจที่น่าสนใจ ห้อง MMIST1T'55 (sec2)
24/6/2555
สมาชิก วิชา Special Problem
29/11/2554
ส่งรายงานความก้าวหน้า ปัญหาพิเศษ
7/10/2554
 
All contents © copyright 2004 Template Site, Inc. All rights reserved.