สมัครสมาชิก

สามารถติดต่อสมัครสมาชิกวารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ที่
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์ : 02-555-2000 ต่อ 2726
โทรสาร : 02-555-2734

โอนเงินผ่านทางบัญชีธนาคาร กสิกรไทย สาขาย่อยวงศ์สว่าง ทาวน์เซ็นเตอร์
เลขที่บัญชี 779-2-14135-2
ชื่อบัญชี นางสาวทณิชนันท์ บุญสว่าง
หลังจากชำระเงินค่าสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วให้ Fax เอกสารหลักฐานการชำระเงิน กลับมายัง
เบอร์โทรสาร 02-555-2734


Download แบบฟอร์มสมัครสมาชิก

อัตราค่าสมาชิก (ฉบับละ 50 บาท)

1 ปี (จำนวน 2 ฉบับ) จำนวนเงิน 100 บาท

3 ปี (จำนวน 6 ฉบับ) จำนวนเงิน 280 บาท

5 ปี (จำนวน 10 ฉบับ) จำนวนเงิน 460 บาท
วัตถุประสงค์

เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย/พัฒนาและผลการวิชาการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการคอมพิวเตอร์ ของคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและสถาบัน ระดับอุดมศึกษาอื่นๆ รวมทั้งนักวิจัย/พัฒนาจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนภายในประเทศ

เพื่อเป็นศูนย์รวมแลกเปลี่ยนและกระจายองค์ความรู้ในนวัตกรรมใหม่ๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการคอมพิวเตอร์

เพื่อเป็นศูนย์รวมข่ายงานให้นักเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้เสนอแนวความคิดผลงานวิจัย/พัฒนาต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อสถาบันและประเทศชาติโดยส่วนรวมสืบไป

กำหนดการออกเผยแพร่


        ออกเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน และฉบับเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม
รูปแบบบทความวิจัยและบทความวิชาการ

Download TemplateDownload Template IT Journal (วิจัย)
Download TemplateDownload Template IT Journal (วิชาการ)
Download TemplateDownload Template IT Journal (Research English Version)
Copyright © 2012 Faculty of Information Technology and Digital Innovation.
All Rights reserved.For more Information or any comment Please contact : sunantha.s@itd.kmutnb.ac.th