• แบนเนอร์รับสมัคร2/2563
 • อ.ตั้น
 • อ.พีช
 • คณะผู้บริหาร
 • อ.พยุง
 • love & care
 • มาตรการป้องกัน Covid19
 • เปลี่ยนชื่อคณะ
 • กรรมการสโมสร
 • How to
 • รณรงค์แยกขยะ
 • อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและคณะ
ดร.มณเฑียร รัตนศิริวงศ์วุฒิ
ดร.ศักดิ์ชาย ตั้งวรรณวิทย์
ผศ.ดร.ณัฐวี อุตกฤษฎ์
รศ.ดร.พยุง มีสัจ
ดร.มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ
อ.ธนพล เจนสุทธิเวชกุล

 


วันที่ 23  พ.ย. 59 เวลา 10:25
  ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา MIS ต่อไปนี้ที่ได้รับรางวัลในการประกวดผลงานนวัตกรรมเพื่อเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ปี 2559
วันที่ 9  มี.ค. 59 เวลา 18:42
  ป.โท สาขา MIS มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคการศึกษา 1/2559 แล้ว
วันที่ 28  ต.ค. 56 เวลา 16:56
  (ฉบับแก้ไข)!!!เปิดระบบจองที่นั่งเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ เฉพาะ ป.โท Graduate English I,II เปิดจองแล้ววว !!!
วันที่ 23  ส.ค. 56 เวลา 14:08
  แจ้ง งดการเรียนการสอนวิชา 761808 Practicum in Management Information Systems ตอนเรียนที่ 2
วันที่ 10  มิ.ย. 56 เวลา 18:24
  แจ้งนักศึกษาใหม่ MMIST รหัส 56 ให้เช็ครหัสวิชาปรับพื้นก่อนลงทะเบียนเรียนเพิ่มอีกครั้ง
more...

วันที่ 13  ส.ค. 63 เวลา 09:24
  พิธีเปิดงาน "Super AI Engineer" จัดโดยกระทรวง อว. สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย และเครือข่ายทางด้าน AI
วันที่ 19  มิ.ย. 63 เวลา 13:18
  ประกาศ มจพ. เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงรักษา ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายในการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ 11  มิ.ย. 63 เวลา 11:54
  คำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ แต่งตั้งให้ ผศ. ดร.สุนันฑา สดสี ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
วันที่ 9  มิ.ย. 63 เวลา 11:27
  ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562 (ฉบับแก้ไขตามมติสภามหาวิทยาลัยฯ) ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 (ฉบับที่ 3)
วันที่ 21  พ.ค. 63 เวลา 15:20
  ประกาศ ผลการตัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
more...


Faculty of IT
Department of IT
Department of DN
e-Document
Copyright © 2011 by Faculty of Information Technology, King Mongkut's University of Technology North Bangkok