• ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
 • Agile for Software Development
 • NCCIT-IC2IT2017
 • รับสมัคร
 • ทุนนักศึกษาแผน ก
 • PhD
 • joint saminar
 • ครบรอบ 20 ปีคณะ
 • AIS Research Division
 • Information technology in business
 • DNS Group
 • อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและคณะ
ผศ.ดร.มาลีรัตน์ โสดานิล
รศ.ดร.สมชาย ปราการเจริญ
ผศ.ดร.ทิพยา จินตโกวิท
ดร.ผุสดี บุญรอด
ผศ.ดร.นลินภัสร์ ปรวัฒน์ปรียกร
อ.ศิฬาณี นุชิตประสิทธิ์ชัย
อ.ทองพูล หีบไธสง
อ.อรรฆรัตน์ บุญยะผลานันท์
อ.กาญจนา วิริยะพันธ์

 


วันที่ 12  มี.ค. 58 เวลา 14:08
  แจ้งเวลาการเปิด -ปิดอาคารนวมินทรราชินี ภาคเรียนที่ 2/2557(Opening Hour of Navamintarachinee building)
วันที่ 12  มี.ค. 58 เวลา 14:07
  แจ้งเวลาการเปิด -ปิดอาคารนวมินทรราชินี ภาคเรียนที่ 2/2557(Opening Hour of Navamintarachinee building)
วันที่ 13  ก.พ. 58 เวลา 08:53
  off out services ของดให้บริการ
วันที่ 13  ก.พ. 58 เวลา 08:53
  off out services ของดให้บริการ
วันที่ 9  ม.ค. 58 เวลา 14:38
  I-MIT and I-DIT Time table for semester 2/2014
more...

วันที่ 22  ก.พ. 60 เวลา 15:57
  การเรียกตัวผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในลำดับสำรอง อันดับที่ 3 รายงานตัวเข้าบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ
วันที่ 22  ก.พ. 60 เวลา 15:56
  การเรียกตัวผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในลำดับสำรอง อันดับที่ 2 รายงานตัวเข้าบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ
วันที่ 20  ก.พ. 60 เวลา 16:15
  การเรียกตัวผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในลำดับสำรอง อันดับที่ 1 รายงานตัวเข้าบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ
วันที่ 23  ม.ค. 60 เวลา 08:46
  ประกาศ ผลการคัดเลือกพนักงานพิเศษ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
วันที่ 17  ม.ค. 60 เวลา 10:33
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานพิเศษ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
more...


Faculty of IT
Department of ITM
Department of DN
e-Document
Copyright © 2011 by Faculty of Information Technology, King Mongkut's University of Technology North Bangkok