• รับสมัคร นศ.1/2561
 • NCCIT and IC2IT 2018
 • ประกวด Logo
 • TCI
 • แข่งขันทักษาภาษา
 • How to
 • ทุนนักศึกษาแผน ก
 • PhD
 • AIS Research Division
 • Information technology in business
 • DNS Group
 • ประหยัดพลังงาน
 • วิธีการป้องกันเพลิงไหม้
 • อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและคณะ
ผศ.ดร.มาลีรัตน์ โสดานิล
รศ.ดร.สมชาย ปราการเจริญ
ผศ.ดร.ทิพยา จินตโกวิท
ดร.ผุสดี บุญรอด
ผศ.ดร.นลินภัสร์ ปรวัฒน์ปรียกร
อ.ศิฬาณี นุชิตประสิทธิ์ชัย
อ.ทองพูล หีบไธสง
อ.อรรฆรัตน์ บุญยะผลานันท์
อ.กาญจนา วิริยะพันธ์

 


วันที่ 12  มี.ค. 58 เวลา 14:08
  แจ้งเวลาการเปิด -ปิดอาคารนวมินทรราชินี ภาคเรียนที่ 2/2557(Opening Hour of Navamintarachinee building)
วันที่ 12  มี.ค. 58 เวลา 14:07
  แจ้งเวลาการเปิด -ปิดอาคารนวมินทรราชินี ภาคเรียนที่ 2/2557(Opening Hour of Navamintarachinee building)
วันที่ 13  ก.พ. 58 เวลา 08:53
  off out services ของดให้บริการ
วันที่ 13  ก.พ. 58 เวลา 08:53
  off out services ของดให้บริการ
วันที่ 9  ม.ค. 58 เวลา 14:38
  I-MIT and I-DIT Time table for semester 2/2014
more...

วันที่ 10  ม.ค. 61 เวลา 11:56
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561
วันที่ 22  ธ.ค. 60 เวลา 09:36
  รับสมัครพนักงานพิเศษ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
วันที่ 22  ธ.ค. 60 เวลา 09:35
  รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา
วันที่ 27  ก.ค. 60 เวลา 13:51
  สอบราคา
วันที่ 22  ก.พ. 60 เวลา 15:57
  การเรียกตัวผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในลำดับสำรอง อันดับที่ 3 รายงานตัวเข้าบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ
more...


Faculty of IT
Department of ITM
Department of DN
e-Document
Copyright © 2011 by Faculty of Information Technology, King Mongkut's University of Technology North Bangkok