• แบนเนอร์รับสมัคร2/2563
 • อ.ตั้น
 • อ.พีช
 • คณะผู้บริหาร
 • อ.พยุง
 • love & care
 • มาตรการป้องกัน Covid19
 • เปลี่ยนชื่อคณะ
 • กรรมการสโมสร
 • How to
 • รณรงค์แยกขยะ
 • อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและคณะ
ผศ.ดร.มาลีรัตน์ โสดานิล
รศ.ดร.สมชาย ปราการเจริญ
ผศ.ดร.ทิพยา จินตโกวิท
ดร.ผุสดี บุญรอด
ผศ.ดร.นลินภัสร์ ปรวัฒน์ปรียกร
อ.ศิฬาณี นุชิตประสิทธิ์ชัย
อ.ทองพูล หีบไธสง
อ.อรรฆรัตน์ บุญยะผลานันท์
อ.กาญจนา วิริยะพันธ์

 


วันที่ 12  มี.ค. 58 เวลา 14:08
  แจ้งเวลาการเปิด -ปิดอาคารนวมินทรราชินี ภาคเรียนที่ 2/2557(Opening Hour of Navamintarachinee building)
วันที่ 12  มี.ค. 58 เวลา 14:07
  แจ้งเวลาการเปิด -ปิดอาคารนวมินทรราชินี ภาคเรียนที่ 2/2557(Opening Hour of Navamintarachinee building)
วันที่ 13  ก.พ. 58 เวลา 08:53
  off out services ของดให้บริการ
วันที่ 13  ก.พ. 58 เวลา 08:53
  off out services ของดให้บริการ
วันที่ 9  ม.ค. 58 เวลา 14:38
  I-MIT and I-DIT Time table for semester 2/2014
more...

วันที่ 13  ส.ค. 63 เวลา 09:24
  พิธีเปิดงาน "Super AI Engineer" จัดโดยกระทรวง อว. สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย และเครือข่ายทางด้าน AI
วันที่ 19  มิ.ย. 63 เวลา 13:18
  ประกาศ มจพ. เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงรักษา ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายในการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ 11  มิ.ย. 63 เวลา 11:54
  คำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ แต่งตั้งให้ ผศ. ดร.สุนันฑา สดสี ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
วันที่ 9  มิ.ย. 63 เวลา 11:27
  ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562 (ฉบับแก้ไขตามมติสภามหาวิทยาลัยฯ) ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 (ฉบับที่ 3)
วันที่ 21  พ.ค. 63 เวลา 15:20
  ประกาศ ผลการตัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
more...


Faculty of IT
Department of ITM
Department of DN
e-Document
Copyright © 2011 by Faculty of Information Technology, King Mongkut's University of Technology North Bangkok